يکشنبه 24 تير 1403En
بانک پرداخت

بانک پرداخت - پرداخت‌های خودکار (شارژ خودکار، پرداخت خودکار قبض و ...)

باعنایت به خدمات موجود در سامانه های بانکداری الکترونیک و همچنین برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود فرآیند سرویس‌ها و افزودن خدمات با ارزش افزوده ی بیشتر، خدمت«بانک پرداخت» در سامانه های بانکداری اینترنتی، همراه بانک ملت،  بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی و محب در اختیار مشتریان است.
این محصول در فازهای یکم و دوم، شامل شارژ خودکار سیم کارت های اپراتورهای تلفن همراه و پرداخت خودکار قبوض شرکت های خدماتی می شود و پس از اولین گام که خدمت«شارژ خودکار سیم کارت اعتباری/ دائمی ایرانسل» پیاده سازی شده بود، خدمت«پرداخت خودکار قبض همراه اول» و همچنین«شارژ خودکار سیم کارت اعتباری همراه اول» نیز عملیاتی گردید.
پیرو آمادگی سایر اپراتورها و همچنین شرکت های خدماتی قبوض، دیگر خدمت‌های مربوط به این محصول نیز قابل ارائه به مشتریان خواهد بود.
در این مقطع و طی راهنمای کاربری ذیل؛ خدمت «پرداخت خودکار قبض» و«شارژ خودکار سیم کارت اعتباری/ دائمی»  ازطریق سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک معرفی می‌شود.


خاطرنشان می سازد که در این فرایند، امکان پرداخت خودکار قبض با قابلیتهای ذیل:

- تعریف شناسۀ قبض مربوطه
- تعیین سقف مبلغ برداشت ماهیانه بابت قبض
- تعیین تاریخ انقضای خدمت پرداخت خودکار (مکانیزه)


و امکان شارژ خودکار (به صورت برخط و مستقیم -Top up) با قابلیتهای ذیل:

- تعریف شماره همراه دلخواه
- تعیین مبلغ شارژ
- تعیین سقف شارژ ماهیانه
- تعیین تاریخ انقضای شارژ خودکار (مکانیزه)
برای کاربر مهیا می شود.
در فرایند مزبور، مشتری حقیقی/ حقوقی یکبار ازطریق یکی از سامانه های همراه بانک، بانکداری اینترنتی، محب یا  بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی مبادرت به ثبت نام و ارائۀ مجوز عملیات پرداخت خودکار قبض/ شارژ خودکار نموده و پس از آن شرکت خدماتی قبض/ اپراتور تلفن همراه، زمان صدور صورتحساب قبض یا زمانی که اعتبار خط تلفن همراه مشتری از مبلغ خاصی کمتر شود مبادرت به ارسال درخواست پرداخت قبض/ خرید شارژ به سمت بانک نموده و بانک متعاقب مجوزی که از مشتری هنگام ثبت نام دریافت نموده است، مبلغ مزبور را از حساب مشتری برداشت و دستور انجام پرداخت قبض/ خرید شارژ را ازطریق سامانه های موجود کارسازی می نماید.
با این عملیات، نگرانی مشتری بابت فراموشی/ عدم پرداخت قبض یا استعلام موجودی شارژ و اتمام آن مرتفع شده و بدون صرف هزینه ی فرصت توسط مشتری، فرایند مزبور به صورت مکانیزه صورت می پذیرد.
خاطرنشان می‌سازد درصورت فراهم سازی زیرساخت های لازم و همکاری مورد نیاز توسط سایر شرکت‌های خدماتی قبض و اپراتورهای تلفن همراه، این خدمت قابل تسّری به سایر شرکت‌ها است. در حال حاضر در خدمت پرداخت خودکار قبض، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و در خدمت شارژ خودکار سیم کارت، شرکت‌های ایرانسل و همراه اول در ذیل سامانه ی بانک پرداخت ملت تعریف شده اند.
e.keramat.990331 no 14824934