پنجشنبه 10 خرداد 1403En
فاینانس

فاینانس 

فاینانس در ایران به تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه ای طرح های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها در چارچوب انعقاد قراردادهای مالی با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می گردد.

فعالیت های قابل قبول

- اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی، و طرح های توسعه ای؛
- خرید تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی.

استفاده کنندگان مجاز 

- اشخاص حقوقی دولتی، عمومی و غیردولتی (خصوصی)

میزان تسهیلات

معمولاً  85 درصد مبلغ قرارداد تجاری‏‏/ پروفرما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می شود) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.

روش پرداخت تسهیلات

به طور معمول ابزار پرداخت از نوع اعتبار اسنادی بوده که نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد:
‏‏- ۱۵ درصد مبلغ  اعتباراسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح.
‏‏- ۸۵ درصد مبلغ اعتباراسنادی از محل تسهیلات فاینانس.

ed: e.keramat 1402/573140  14020405