يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
جعاله

جعاله

یکی دیگر از تسهیلات بانکی جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌‌گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد"عامل" یا پیمانکار نامیده می‌شود. این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات استفاده می‌شود. نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل است، این‌گونه است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کاری مشخص را قبول می‌نماید، سپس باتوجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد، تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می‌کند.
توضیح این نکته لازم است که بانک قسمتی از قرارداد را تحت عنوان (پیش دریافت) یا (پیش پرداخت) که حداقل۲۰% است، دریافت می‌کند.
جعاله از عقود مبادله‌ ای است و حداکثر مدت انجام و تسویه مطالبات آن ۲ سال است ولی در طرح‌های تولیدی، خدماتی، تعمیر مسکن، باتوجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرارداد، این مدت مشخص خواهد شد.
میزان نرخ سود تسهیلات جعاله به نوع فعالیت متقاضی و مدت آن بستگی دارد.

مدارک مورد نیاز

  - درخواست کتبی متقاضی
  - اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه وکپی آن ، مجوز فعالیت
  - اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیسو آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
  - سایر مدارک و مجوزهای لازم برای انجام کار موضوع قرارداد که موید اظهارات کتبی متقاضی تسهیلات باشد.

مراحل انجام کار

1. دریافت درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
2. بررسی درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذی‌صلاح بانک
3. انعقاد قرارداد جعاله اولیه و ثانویه، و اخذ وثیقه یا وثایق مورد قبول بانک
4. اعطای تسهیلات