پنجشنبه 10 خرداد 1403En
سقف روزانه انتقال وجه
سقف انتقال وجه اشخاص حقیقی بالای 18 سال در سامانه‌های غیرحضوری*
نوع حوالهکانال انتقال وجهکف حوالهسقف حوالهسقف مجموع روزانه انتقال وجهسقف مجموع ماهیانه انتقال وجه
داخلی**
(ملت به ملت)
بانکداری اینترنتی1 ریال2.000.000.000 ریال

مجموع سقف انتقال وجه از تمامی درگاه‌های غیرحضوری، روزانه حداکثر به میزان 2.000.000.000 ریال است

سقف مذکور به ازای حساب‌های تجاری، روزانه حداکثر به میزان 5.000.000.000 ریال است

مجموع سقف انتقال وجه از تمامی درگاه‌های غیرحضوری، ماهیانه حداکثر به میزان
10.000.000.000 ریال است

سقف مذکور به ازای حساب‌های تجاری، ماهیانه حداکثر به میزان 30.000.000.000 ریال است

همراه بانک
مگابانک
تلفن‌بانک500.000.000 ریال
کدبانک (#712*)
حواله پایا***بانکداری اینترنتی1 ریال1.000.000.000 ریال
همراه بانک
مگابانک
حواله ساتنا

بانکداری اینترنتی

500.000.000 ریال2.000.000.000 ریال
همراه بانک
مگابانکبه زودی
حواله پل****
(پرداخت لحظه‌ای)

بانکداری اینترنتی

به زودی
همراه بانک1 ریال100.000.000 ریال
مگابانکبه زودی
*-حسب دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص؛ سقف انتقال وجه مشتریان حقیقی پایینتر از ۱۸ سال در محیط‌های غیرحضوری، روزانه به میزان ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهیانه به میزان ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.
**- سقف انتقال وجه بین حساب‌های یک مشتری نامحدود است.
***- صدور متعدد حواله تا سقف مجاز روزانه(به عنوان مثال، صدور 2 حواله یک میلیارد ریالی) امکان‌پذیر است.
****- انجام حواله پل از هر حساب تا سقف 100.000.000 ریال و با رعایت سقف مجاز روزانه بر مبنای شماره مشتری امکان پذیر است.

سقف روزانه انتقال وجه بر مبنای شماره کارت
سقف کارتکانال انتقال وجهنوع حواله
100.000.000 ریالپایانه خودپردازحواله به کارت های شتابی
پایانه بانکی غیر نقد
سامانه بانکداری اینترنتی
سامانه همراه بانک
50.000.000 ریالسامانه مگابانک
به زودیسامانه همراه پلاس ملت
150.000.000 ریالپایانه کارت‌خوان شعبه
30.000.000 ریالاپلیکیشن‌های موبایلی
30.000.000 ریالاپلیکیشن های موبایلیحواله به کارت های ملتی
100.000.000 ریالپایانه خودپرداز
پایانه بانکی غیر نقد
100.000.000 ریالسامانه بانکداری اینترنتی
سامانه همراه بانک
50.000.000 ریالسامانه مگابانک
به زودیسامانه همراه پلاس ملت
150.000.000 ریالپایانه کارتخوان شعبه
100.000.000 ریالپایانه خودپردازحواله بین بانکی پایا
پایانه بانکی غیر نقد