يکشنبه 24 تير 1403En
کمیته حسابرسی در بانک ملت

کمیته حسابرسی

مسئولیت های اصلی کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشد؛

  • ارزیابی و نظارت بر درستی و صحت صورت های مالی بانک، عملکرد مالی گروه و قضاوت های حسابداری با اهمیت
  • ارزیابی اثربخشی و اطمینان به مدیریت در خصوص وجود کنترل های داخلی مناسب بر گزارشگری مالی
  • ارزیابی و نظارت بر روابط با حسابرسان مستقل شامل ارزیابی استقلال، شرایط قرارداد، تغییر و شرایط خدمات غیر حسابرسی
  • نظارت بر سیاست ها، رویه ها و اطمینان از اثربخشی آن ها
  • نظارت بر مدیریت حسابرسی داخلی و ارزیابی اثربخشی و استقلال حسابرسان داخلی
حاکمیت کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی در خصوص موضوعات مربوط به گزارشگری مالی، مشاوره های انجام شده و ارزیابی فعالیت های مدیریت، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل به  هیئت مدیره گزارش می دهد. جلسات کمیته حسابرسی به صورت منظم و هفتگی تشکیل و یافته ها و توصیه های حسابرسان داخلی حداکثر یک هفته پس از تاریخ برگزاری جلسه، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره ارسال می شود. کمیته حسابرسی به صورت منظم جلسات را برگزار نموده و همچنین به صورت جداگانه با حسابرسان داخلی و مستقل و مدیران ارشد بحث و تبادل نظر می نماید. مدیر حسابرسی داخلی به عنوان دبیر کمیته به منظور اطمینان بخشی در خصوص ایفای مسئولیت ها با رییس کمیته در ارتباط بوده و در خصوص انتظارات ذینفعان، ماموریت های در دست اقدام و اولویت های کمیته بحث و تبادل نظر می نمایند.

اعضای کمیته حسابرسی داخلی در سال 1402

اعضای کمیته حسابرسیسمتتاریخ شروع عضویتتعداد حضور در جلسات
سید کاظم چاوشیرییس کمیته1400/12/0438
علی اسماعیل زاده مقری
عضو کمیته1397/03/0938
سعید نوریعضو کمیته1396/11/0138
حسین کثیریعضو کمیته
1400/05/17 تا 1400/10/12
از 1401/10/100
36
پیمان طوبائیمدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته1398/01/2136
ed: e.keramat no:1401/2171016  14011130