پنجشنبه 10 خرداد 1403En
ضمانت نامه های ریالی

تعریف عقد ضمان: 

عقدی است که به موجب آن یک شخص مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد . 

ضمانت نامه چیست:

سندی است که ضامن ( بانک) تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی ( مشتری یا مضمون عنه) را در مدت معینی برای موضوع خاص در قبال ذینفع ( مضمون له) بعهده میگیرد.

انواع ضمانتنامه های ریالی

1- ضمانت نامه های پیمانکاری:

- ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده عبارت از تعهدی است که بانک به درخواست شرکت کننده در مناقصه/مزایده و به نفع طرفی که اشخاصی را برای شرکت در یک مناقصه/مزایده دعوت کرده است صادر می نماید. درصورت کوتاهی برنده مناقصه/مزایده از انجام تعهداتی که درشرایط مناقصه/ مزایده ذکر گردیده و در پیشنهاد تسلیم شده خود به عهده گرفته است، مبلغ تعیین شده در ضمانت نامه به ذینفع پرداخت می گردد.
- ضمانتنامه حسن انجام کار:
ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد عبارت از تعهدی است که بانک درصورت کوتاهی پیمانکار یا متعهد (مضمون عنه) در انجام درست تعهدات ناشی از قرارداد، و بر اساس اعلام کارفرما به بانک، معادل مبلغ ضمانت نامه، به وی پرداخت نماید.
- ضمانتنامه پیش پرداخت:
ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت تعهدی است از سوی بانک جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به کارفرما (ذینفع) درصورت کوتاهی پیمانکار (مضمون عنه) از باز پرداخت وجهی که به هنگام عقد قرارداد از سوی کارفرما به وی پرداخت شده است.
- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان:
عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک به استناد قرار داد اصلی بین کارفرما و پیمانکار برای پیمانکار صادر میکند.کارفرما مکلف است به تناسب پیشرفت کار و بر اساس صورت وضعیت ارائه شده در مقاطع مشخص وجوهی را به پیمانکار پرداخت نماید و کارفرما علاوه بر ضمانت نامه هائی که تا این مرحله دریافت نموده است در هر مرحله پرداخت درصد مشخصی از آن را به منظور اطمینان از حسن اجرای تعهدات کسرو نگهداری می نماید تا درصورت تحویل قطعی وعدم وجود نواقص آن را به پیمانکار مسترد نماید و پس از تحویل موقت، کارفرما ممکن است از پیمانکار ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتی که در هر مرحله پرداخت نگهداری نموده است را به پیمانکار پرداخت نماید.

2-  ضمانتنامه غیر پیمانکاری

- ضمانتنامه تعهد پرداخت:
این نوع ضمانتنانه  در رابطه با دیون محقق شده ای که برای پرداخت آنها تقاضای مهلت شده، ولی طلبکار، اعطای مهلت پرداخت بدهی را مشروط به ارائه ضمانتنامه بانکی می نماید، صادر می شود. بنابریان با صدرو ضمانتنامه تعهد پرداخت، صرفاٌ تاریخ پرداخت دین محقق شده به تعویق می افتد بعبارت دیگر ضمانتنامه هایی که بابت قراردادهای خرید کالا، خدمت و سایر مواردی که دین ضمانتخواه در مقابل ذینفع محقق شده باشند، صادر می گردد، ضمانتنامه تحقق پرداخت محسوب می گردد که شامل انواع زیر می باشد:
- ضمانتنامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا:
ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا ، عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالاهای وارداتی از کشور های دیگربه نفع گمرکهای کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.
- ضمانتنامه ترانزیت کالا: 
به منظور ترانزیت کالا از مرز گمرکی، متناسب با سود و عوارض گمرکی صادر می شود.
 - ضمانتنامه پاساوان کالا: 
به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.
- ضمانتنامه نظام وظیفه:
این ضمانتنامه برای تضمین بازگشت مشمولان نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج می شوند، به نفع سازمان نظام وظیفه صادر می گردد.
- ضمانتنامه دادگستری:
حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضایی جهت دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر می گردد .
- ضمانتنامه متفرقه:
این نوع ضمانتنامه ها عمدتاٌ دارای فرم خاصی نیستند و طبق متن مورد نظر ذینفع و به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاص مانند تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای و تامین اجتماعی، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و......... صادر می گردد. 
- ضمانتنامه حسن انجام تعهد غیر پیمانکاری:
بمنظور حصول اطمینان ذینفع از انجام صحیح و به موقع تعهدات) طبق قرارداد) توسط متعهد ، ضمانتنامه حسن انجام تعهد صادر میشود.  موضوع ضمانتنامه های حسن انجام تعهد غیر پیمانکاری ، بسیار متنوع است و در قبال اخذ وثایق با نقد شوندگی بالا صادر می گردد.

ارکان ضمانتنامه:

1.ضامن: که در ضمانتنامه ها بانک می باشد.
2.مضمون عنه: مشتری ی ا شخص ثالث معرفی شده از طرف مشتری که باید مورد ضمانت قرار گیرد.
3.مضمون له: ذینفع ضمانتنامه
4.وجه الضمان: مبلغ ضمانتنامه
5.مدت: ضمانتنامه صادره باید دارای سر رسید باشد.
6.موضوع ضمانتنامه: نوع ضمانتنامه می بایست برحسب نوع تعهدات مابین مضمون له و مضمون عنه تعیین شود.
(بموجب مفاد بخشنامه بانک مرکزی ضمانتنامه غیرقابل انتقال می باشد)

میزان سپرده نقدی:

میزان سپرده نقدی ضمانت نامه ها (بجز ضمانتنامه تعهد پرداخت) حداقل 10%  مبلغ ضمانتنامه 
می باشد. قابل توضیح است که در برخی از موارد مانند ضمانت نامه های شرکت در مناقصه نیازی به اخذ سپرده نقدی نمی باشد.
میزان سپرده نقدی ضمانتنامه تعهد پرداخت حداقل 20% مبلغ ضمانتنامه می باشد.

وثایق ضمانت نامه:

1- وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری  مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها 
2- تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
3-  تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
4- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند
سایر وثایق حسب مورد طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری جهت اشخاص حقیقی:

1.افتتاح حساب توسط متقاضی در شعبه 
2.ارائه درخواست مشتری به شعبه.
3.اصل و تصویر دعوت نامه/ فراخوان/ درخواست ذینفع
4.اصل و تصویر قرارداد منعقده
5.ارائه مجوزهای صنفی فعالیت 
6.تصویر کلیه صفحات اسناد مالکیت محل فعالیت
7.ارائه شناسنامه متقاضی.
8.ارائه کارت ملی.
9.آخرین تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
10.تهیه گزارش اطلاعات اعتباری مربوط به متقاضی ( که با درخواست شعبه و توسط کارشناسان مربوطه در مدیریت شعب منطقه تهیه می گردد)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری جهت اشخاص حقوقی:

1.افتتاح حساب توسط متقاضی در شعبه 
2.ارائه درخواست مشتری به شعبه.
3.تصویر اساسنامه شرکت
4.تصاویر روزنامه آگهی تاسیس و سایر تغییرات شرکت
5.ارائه کپی شناسنامه مدیران.
6.ارائه کپی کارت ملی مدیران.
7.تصویر کارت اقتصادی
8.ارائه مجوزهای صنفی فعالیت 
9.اصل و تصویر دعوت نامه/ فراخوان/ درخواست ذینفع
10.اصل و تصویر قرارداد منعقده
11.تصویر کلیه صفحات اسناد مالکیت محل فعالیت
12.آخرین تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
13.تهیه گزارش اطلاعات اعتباری مربوط به متقاضی ( که با درخواست شعبه و توسط کارشناسان مربوطه در مدیریت شعب منطقه تهیه می گردد)
-چنانچه مبالغ ضمانتنامه بیش از 50 میلیارد ریال باشد علاوه بر مدارک فوق صورتهای مالی مدون نیز بایستی ارائه شود.
e.keramat no: 99/1423687 990922