پنجشنبه 10 خرداد 1403En
قراردادهای تسهیلاتی بانکی

با عنایت به بند 1 بخشنامه شماره 290003‏‏‏‏/96 مورخ 13‏‏‏‏/9‏‏‏‏/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  مبنی بر؛"اطلاع رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراردادهای یادشده در پایگاه اطلاع رسانی"  در ذیل فرم قرارداد تسهیلات بانکی به تفکیک قرار گرفته است.

e: no 11133966 .97/10/03 e.keramat