يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
سپرده سرمایه گذاری

سپرده سرمایه گذاری

سپرده سرمایه‌گذارى مدت دار سپرده‌ای است که اشخاص به قصد سرمایه‌گذارى نزد بانک می‌گذارند و بانک را در به کارگیرى و استفاده از سپرده طبق مقررات پیش‌بینى شده در قانون عملیات بانکى بدون ربا وکیل و وصی خود قرار مى‌دهند.
قبول سپرده هاى مدت دار در بانک ملت دو گونه است
- سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت
- سپرده سرمایه‌گذارى بلند مدت
سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت
سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت به سپرده‌هایى گفته مى‌شود که حداقل براى ۳۰ روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد.
ملاک محاسبه سود سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى کوتاه مدت حداقل مانده در روز است.
به منظور تعلق سود به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد.
- سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در آخرین روز کارى هر ماه محاسبه شده و در نخستین ساعات روز کاری بعد به حساب مشتری واریز می شود.
- به سپرده هاى سرمایه‌گذارى کوتاه مدت افتتاح شده در طول ماه، درپایان همان ماه سودى معادل تعداد روزهاى سپرده‌گذارى پرداخت می‌شود.
- درحال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و محاسبه سود، ۱۰۰.۰۰۰ ریال است.
- برای روز افتتاح حساب، سود در نظر گرفته می‌شود.
- برای روز بستن حساب، سود در نظر گرفته نمی‌شود. 
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه عادی 
این سپرده نیز با اندکى اختلاف در برخى شرایط همانند سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت است. شرایط عمومى و مقررات این حساب در بانک ملت به شرح زیر است.
- در قبال دریافت سپرده، برگ رسید سپرده صادر و تسلیم مى‌شود
- حداقل مبلغ افتتاح حساب و تعلق سود و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه به شرح جدول ذیل می‌باشد:
نوع سپرده
حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده وتعلق سود
نرخ سودسپرده(درصد درسال)
کوتاه مدت
۱۰۰،۰۰۰ ریال
۱۰%
- سن قانونى برای گشایش این حساب ۱۸ سال تمام است.
- متقاضى افتتاح این سپرده، باید حساب دیگرى نزد بانک مانند قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت داشته باشد و به منظور واریز سود، به بانک معرفى کند.
- درصورت بستن این حساب قبل از سررسید، سپرده مشمول ضوابط و مقررات بانک می شود (این شرایط و مقررات در قرارداد مربوطه درج شده است).
- تمدید این گونه سپرده‌ها براى مدت و مبلغی مانند مدت و مبلغ اولیه امکان پذیر است. دارنده حساب مى‌تواند به هنگام افتتاح حساب، تمدید سپرده را در سررسید اول و نیز سررسیدهاى بعدى به بانک بسپارد.
- درصورت تمدید سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت ویژه، این سپرده به عنوان سپرده جدید تلقى شده و مشمول مقررات مربوط به سال تمدید مى‌شود.
- برداشت، واریز، ابطال، انسداد حساب و مبلغ، کاهش یا بستن حساب در همه شعب ممکن است.
نکته: رفع انسداد حساب و مبلغ صرفاً توسط واحد مسدود‌کننده امکان‌پذیر است.
سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت
سپرده سرمایه گذارى بلندمدت سپرده‌اى است که حداقل براى مدت یک سال نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده از مبلغ تعیین شده براى افتتاح سپرده کمتر نباشد. بانک ملت استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را طبق قرارداد منعقده تعهد می‌کند.
در بانک ملت انواع سپرده بلندمدت، حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده و نرخ سود على‌الحساب در سال جاری بدین شرح است:
نوع سپرده
حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده
نرخ سود سپرده
یک ساله
۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۵%
در حال حاضر سود سپرده‌هاى بلندمدت در پایان هر ماه به صورت على‌الحساب محاسبه و در نخستین ساعات کاری روز بعد به حساب معرفى شده توسط مشترى واریز مى‌شود.
شرایط گشایش حساب
- سن قانونى برای گشایش این حساب ۱۸ سال تمام است
- متقاضى این نوع سپرده ، باید یک حساب(جاری، پس انداز، کوتاه مدت) برای واریز سود، به بانک معرفى کند.
- این نوع سپرده در صورت بستن حساب قبل از سررسید مشمول ضوابط و مقررات ویژه ای مى‌شود که مشتری باید به شرح مندرج در قرارداد مربوطه مورد آن را با دقت مطالعه و امضاء کند.
- تمدید این گونه سپرده‌ها براى مدت و مبلغ اولیه امکان پذیر است. دارنده حساب مى‌تواند به هنگام افتتاح حساب، تمدید سپرده را در سررسید اول و سررسیدهاى بعدى به بانک محول کند.
- در صورت تمدید سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت، این سپرده به عنوان سپرده جدید تلقى و مشمول مقررات مربوط به سال تمدید مى‌شود.
- چنانچه تمام یا قسمتى از سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده گذار مطالبه شود، نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به مشتری متناظر با مدت ماندگاری سپرده پس از کسر نیم درصد خواهدبود.
درصورت مطالبه مبلغ سپرده قبل از ۳۰ روز، به سپرده یا مبلغ مطالبه شده سود تعلق نمی‌گیرد.
انتقال سپرده‌هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه
در بانک ملت امکان انتقال سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه به سایر اشخاص (بستگان درجه یک صاحب سپرده) فراهم است که در این ارتباط انتقال دهنده (صاحب حساب) و انتقال‌گیرنده به شعبه مراجعه و اقدامات زیر را انجام مى‌دهند:
۱. تکمیل فرم درخواست انتقال
۲. ظهر نویسى برگ سپرده توسط انتقال دهنده و امضای آن توسط انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده و بانک
۳. معرفى حساب برای واریز سود توسط انتقال گیرنده و تسلیم برگ سپرده به وى توسط بانک
محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری
ED.۱۳۹۵.۰۳.۳۱