يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
ادارات کل و مدیریت های شعب
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
نوع واحدنام واحدشماره تلفنحراستبازرسی
     
صفحه 1 از 4صفحه، رکورد 1 تا 20 از 74رکورد.
مدیریت امورمدیریت امور بازرسی و نظارت021-66969004-5 1556 (داخلی 2)---
مدیریت امورمدیریت امور حراست021-88944182-3 1556 (داخلی 2)---
مدیریت امورمدیریت امور بانکداری شرکتی021-88101741-2 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل اعتبارات021-82962072-4 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل امور مالی021-66466594-664825721556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل آموزش021-33910012-14 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری021-82962070-829620801556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل بین الملل82962055ـ82962053-021  1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل امور ارزی شعب021-۸۲۹۶۲۰۱۸-۱۹  1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل تدارکات021-66462190 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل حقوقی66707001-3_021-61731102 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی021-82962044 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل رفاه و جبران خدمت021-82962137 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل سازمان و بهبود روشها021-82962050-82962048 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل امنیت و فرآوری داده021-82962810-82962142 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل زیر ساخت و نرم افزار021-66403958-664111701556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل مدیریت عملیات021-77474121-77400499 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل سرمایه انسانی82962126ـ82962137-021 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل مهندسی ساختمان021-66407110-66408678 1556 (داخلی 2)---
ادارات کلاداره کل مدیریت خزانه داری021-88820766 1556 (داخلی 2)---