چهارشنبه 29 خرداد 1398En
تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

با نک ملت از محل تسهیلات ارزی منابع داخلی بانک مبادرت به اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت و میان مدت به مشتریان ارزنده بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و دستورالعمل های صادره بابت خرید مواد اولیه مصرفی، قطعات یدکی ،ماشین آلات در بخش های مختلف اقتصادی تولیدی ، بازرگانی و خدماتی حقیقی و حقوقی( فعالیتهای ارز آور مشتریان ارزنده بانک) مشروط به بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی نیز به همان ارز پرداخت شده می نماید.
حداکثرمدت مجاز استفاده از تسهیلات اعطائی صرفاً تا شش ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی می باشد.
بدیهی است دوره استفاده از تسهیلات اعطایی برمبنای ارزیابی، وضعیت اعتباری، اهلیت و ظرفیت سنجی اعتباری متقاضیان تعیین می گردد. از اینرو با توجه به شرایط اعتباراسنادی گشایش یافته اعطای تسهیلات یاد شده کمتر از مدت زمان اشاره شده نیز مطابق با نظر مراجع اعتباری ذیربط امکان پذیر خواهد بود.
پرداخت تسهیلات ارزی از طریق گشایش اعتبار اسنادی ( دیداری) به نفع فروشنده خارجی و درقبال ارائه اسناد شرط شده در متن اعتبار اسنادی امکان پذیر می باشد.
ED.1395.02.29