يکشنبه 9 مهر 1402 En
تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک، در چارچوب مجموعه مقررات ارزی ، دستورالعمل های صادره و در صورت تکافوی منابع ارزی ، صدور مجوزها و مصوبه های اعتباری در قالب تسهیلات ارزی کوتاه مدت و میان مدت با حداکثر سقف فردی اشخاص حقیقی( 5 میلیون یورو) و حقوقی(20 میلیون یورو) به مشتریان ارزنده (واحد های تولیدی دارای فعالیت های ارزآور) بابت خرید مواد اولیه ، مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات امکان پذیر می باشد. حداکثر دوره تامین مالی برای واردات مواد اولیه و مصرفی مرتبط با تولید، 2 سال ( با حداکثر دوره استفاده 6 ماهه و زمان باقیمانده تا پایان دوره تامین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت) و برای واردات ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه یاتکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی 8 سال ( باحداکثر دوره استفاده 2 ساله و زمان باقیمانده تا پایان دوره تامین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت) می باشد.
ED:e.keramat 1402/573140  14020405