جمعه 10 تير 1401En
تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

بانک در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی ، دستورالعمل های صادره و در صورت تکافوی منابع ارزی و صدور مجوزها و مصوبه های اعتباری به اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت ، میان مدت  به مشتریان ارزنده (واحد های تولیدی دارای فعالیتهای ارز آور) بابت خرید مواد اولیه مصرفی، قطعات یدکی ،ماشین آلات به مشروط به بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی به همان ارز پرداخت شده تحت قرارداد ارزی منعقده  و نیز مشارکت در تسهیلات سندیکایی برای اجرای طرح های زیر ساختی مبادرت می نماید.
دوره تأمین مالی در تسهیلات ارزی کوتاه مدت شامل حداکثر 6 ماه دوره استفاده  و یکسال بازپرداخت و در تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر 2 سال دوره استفاده و 4 سال دوره بازپرداخت می باشد.
بر اساس مجموعه مقررات ارزی حداکثر سقف تسهیلات فردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب معادل یورویی  5 میلیون و20 میلیون دلارتعیین گردیده است.
هزینه تسهیلات بر مبنای میزان تسهیلات استفاده شده محاسبه می گردد و نرخ آن به تبع شرایط روز ، نوع ارز و اهلیت و  ظرفیت اعتبار متقاضی تسهیلات تعیین می گردد. هزینه تعهد در تسهیلات  ارزی میا ن مدت بر اساس نرخ نافذ از تاریخ صدور مصوبه اعتباری تا استفاده کامل از تسهیلات یا پایان دوره مشارکت در مقاطع شش ماهه بر مبنای مانده استفاده نشده از تسهیلات از متقاضی اخذ می گردد. هزینه مدیریت بر پایه نرخ نافذ برمبنای میزان تسهیلات ارزی مصوب صرفاً برای یکبار در زمان گشایش اعتبار اسنادی از متقاضی اخذ می گردد.
سهم الشرکه متقاضی به میزان  حداقل 20% و حداکثر سهم الشرکه بانک 80% مبلغ  هر فقره پروفرما اینویس می باشد.
ED:e.keramat13980501 no: 98/651412