دوشنبه 31 تير 1398En
پایانه های خودپرداز

پایانه های خودپرداز

خدمات پایانه های خودپرداز بانک ملت به شرح جدول ذیل لست:
عنوان
زیرمجموعه خدمات
توضیحات
خدمات مشترک
قابل ارائه به
دارندگان ملت
کارت و کارتهای
شتابی
برداشت وجهبرداشت وجه
انتقال وجه
انتقال وجه به سایر کارتهای بانکی
انتقال وجه به حساب سازمان
تامین اجتماعی
خدمات تسهیلات
پرداخت تسهیلات اقساط متمرکز
پرداخت اقساط واسپاری ملت
(لیزینگ)
خدمات پرداخت
پرداخت قبوض
خرید شارژ( اعتباری/ برخط Top up)
کمکهای مردمی
صورتحساب اعلام مانده حساب
خدمات قابل ارائه
به دارندگان ملت
کارت
انتقال وجه
انتقال وجه به سایرحسابهای متصل به کارت
انتقال وجه به سایر حسابهای متمرکز
صورتحساب
نمایش ده گردش آخر حساب
تغییر رمز 
تغییر رمز کارت
تغییر رمز اینترنتی کارت
خدمات بدون کارت
برداشت وجه بدون کارت
مسدود نمودن کارت
استعلام قبوض پرداختی
اعلام شبا
AL-ED.1395.03.04