يکشنبه 24 تير 1403En
سامانه تلفن بانک ملت

تلفن بانک ملت

مشتریان بانک ملت می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعال سازی این خدمت اقدام کنند.

راه فعال سازی تلفن بانک

1. مراجعه به شعب بانک ملت؛
2. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفن بانک؛
3. دریافت رمز عبور از کاربر شعبه (پس از گذشت 10 دقیقه تلفن بانک فعال می شود)؛
4. قرار دادن تلفن در حالتTUNE؛
5. تماس با شماره تلفن 8132-021؛
6. وارد کردن شماره حساب و فشردن کلید ستاره (* )؛
7. وارد کردن رمز و فشردن مجدد کلید ستاره (* ).
8. تغییر رمز؛

ساختار تلفن بانک ملت

عدد ورودی
خدمات
عدد ورودی
خدمات
عدد ورودی
خدمات
1
اطلاع از گردش و اطلاعات حساب ها
1
دریافت سه گردش آخر حساب
2
ارسال سی (30) گردش آخر حساب از طریق دورنگار
3
اعلام نرخ سود سپرده
4
تولید کد شبا
2
اطلاع از خدمات چک
1
درخواست صدور دسته چک
2
لغو تایید مبلغ چک
3
استعلام وضعیت چک
4استعلام وضعیت دسته چک پیش از صدور
5تامین موجودی چک برگشتی
6
ابطال درخواست دسته چک تا قبل از تکمیل در مرکز
3
اطلاع از خدمات تسهیلات
1
اعلام مانده بدهی تسهیلات
2
پرداخت تسهیلات
3
ارسال صورت حساب بدهی تسهیلات از طریق دورنگار
4دریافت کارت مجازی از شماره قرارداد تسهیلات
5ایجاد بازپرداخت منظم تسهیلات
6لغو بازپرداخت منظم تسهیلات
4
تغییر رمز
5
مدیریت قبوض و شارژ
1
پرداخت قبوض
با استفاده از کارت 
2
با استفاده از حساب 
2
خرید برخط شارژ اعتباری
3استعلام قبض پرداخت شده
4بانک پرداخت
6
انتقال وجه بین حساب های بانک ملت
1
حواله بین حساب های خود
2
حواله به سایر حساب های بانک ملت
7
خدمات کارت و بانکداری الکترونیک
1
استفاده از خدمات ملت کارت 
1
اعلام موجودی کارت
2
اطلاع از سه گردش آخر کارت
3
غیر فعال کردن کارت
4
ارسال سی (30) گردش آخر ملت کارت از طریق دورنگار
2
بانکداری الکترونیک
1
غیر فعال کردن سرویس حواله اینترنتی
2
غیر فعال کردن خدمات همراه بانک
8تنظیمات یکبار رمزOTP
1
تنظیمات همه سرویس ها
2لغو تنظیمات همه سرویس ها
3تنظیمات سرویس های انتخابی
1
استفاده از یکبار رمز در ورود به سامانه تلفن بانک
2پرداخت قبض
3
غیر فعال کردن کارت
4
تغییر رمز
1
استفاده از یکبار رمز در ورود به سامانه تلفن بانک
4لغو تنظیمات سرویس های انتخابی
2
پرداخت قبض
3
غیر فعال کردن کارت
4
تغییر رمز
9
سایر خدمات
1
خدمات اوراق مشارکت و گواهی سپرده
1
استعلام اوراق مشارکت
0
خروج از سامانه تلفن بانک
KR-ED.1397.03.03