يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
سامانه تلفن بانک ملت

تلفن بانک ملت

مشتریان بانک ملت می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعال سازی این خدمت اقدام کنند.

راه فعال سازی تلفن بانک

1. مراجعه به شعب بانک ملت؛
2. تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفن بانک؛
3. دریافت رمز عبور از کاربر شعبه (پس از گذشت 10 دقیقه تلفن بانک فعال می شود)؛
4. قرار دادن تلفن در حالتTUNE؛
5. تماس با شماره تلفن 8132-021؛
6. وارد کردن شماره حساب و فشردن کلید ستاره (* )؛
7. وارد کردن رمز و فشردن مجدد کلید ستاره (* ).
8. تغییر رمز؛

ساختار تلفن بانک ملت

عدد ورودی
خدمات
عدد ورودی
خدمات
عدد ورودی
خدمات
عدد ورودی
خدمات
1
اطلاع از گردش و اطلاعات حساب ها
1
دریافت سه گردش آخر حساب
2
ارسال سی (30) گردش آخر حساب از طریق دورنگار
3
اعلام نرخ سود سپرده
4
تولید کد شبا
2
اطلاع از خدمات چک
1
درخواست صدور دسته چک 25 برگی
2
تایید مبلغ چک
3
لغو تایید مبلغ چک
4
استعلام وضعیت چک
1
دریافت اطلاعات یک برگ از دسته چک
2
دریافت اطلاعات یک دسته چک از طریق دورنگار
3
اطلاع از خدمات تسهیلات
1
اعلام مانده بدهی تسهیلات
2
پرداخت تسهیلات
3
ارسال صورت حساب بدهی تسهیلات از طریق دورنگار
4
تغییر رمز
5
مدیریت قبوض و شارژ
1
پرداخت قبوض
با استفاده از کارت 
2
با استفاده از حساب 
2
خرید برخط شارژ اعتباری
6
انتقال وجه بین حساب های متمرکز بانک ملت
1
حواله بین حساب های خود
2
حواله به سایر حساب های بانک ملت
7
خدمات کارت و بانکداری الکترونیک
1
استفاده از خدمات ملت کارت متمرکز
1
اعلام موجودی کارت
2
اطلاع از سه گردش آخر کارت
3
غیر فعال کردن کارت
4
ارسال سی (30) گردش آخر ملت کارت متمرکز از طریق دورنگار
2
بانکداری الکترونیک
1
غیر فعال کردن سرویس حواله اینترنتی
2
غیر فعال کردن خدمات همراه بانک
3
تنظیماتOTP
1
تنظیمات همه سرویس ها
2
لغو تنظیمات همه سرویس ها
3
تنظیمات سرویس های انتخابی
1
ورود به سامانه تلفن بانک
2
تایید مبلغ چک
3
پرداخت قبض
4
غیر فعال کردن کارت
5
تغییر رمز
4
لغو تنظیمات سرویس های انتخابی
1
ورود به سامانه تلفن بانک
2
تایید مبلغ چک
3
پرداخت قبض
4
غیر فعال کردن کارت
5
تغییر رمز
8
سایر خدمات
1
خدمات اوراق مشارکت و گواهی سپرده
1
استعلام اوراق مشارکت
0
خروج از سامانه تلفن بانک
KR-ED.1396.03.24