سه شنبه 30 دي 1399En
سامانه کد بانک

کد بانک ملت (#712*)

بانک ملت با هدف فراهم سازی امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات غیرحضوری بانک، سامانه کد بانک را در بسترUSSDطراحی نموده و در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.
یکی از مزایای سامانه کد بانک عدم نیاز به نصب هرگونه نرم افزار بر روی تلفن همراه مشتری است.بر این اساس تمامی مشتریان می توانند با استفاده از سیم کارت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل کد اختصاصی #۷۱۲* را شماره‌گیری نموده و از خدمات متنوع سامانه یاد شده بهره مند شوند.
در سامانه فوق امکان دسترسی به حسابهای بانک ملت با استفاده از رمز تلفنبانک ملت و همچنین امکان استفاده ازکارتهای شتابی با در اختیار داشتن شماره ۱۶ رقمی کارت و رمز اینترنتی میسر است.خاطر نشان می گردد استفاده از کارت های شتابی در سامانه کد بانک، منوط به فعال سازی کارت در سامانه پیوند بانکهای مربوطه می‌باشد.

فعال سازی ملت کارت متمرکز  بانک ملت در سامانه پیوند:

در حال حاضر فعال سازی ملت کارت متمرکز بانک ملت در سامانه پیوند، به منظور استفاده در سامانه کد بانک ملت انجام می شود.

روش فعالسازی:

 1. شماره گیری کد اختصاصی #712*
 2. انتخاب گزینه شماره 4(تنظیمات)
 3. انتخاب گزینه 3 (ثبت کارت)
 4. ورود شماره کارت

راهنمای استفاده از خدمات:

جهت آشنایی با روش استفاده از خدمات در سامانه کد بانک، به مثالهای زیر توجه فرمایید.
مثال اول: خرید کارت شارژ ازایرانسل با کارت سایر بانکها:
 1. شماره گیری کد اختصاصی #712*
 2. انتخاب گزینه شماره 2( سایر بانکها)
 3. انتخاب گزینه 2( شارژ)
 4. انتخاب گزینه 1( کارت شارژ)
 5. انتخاب اپراتور ایرانسل
 6. انتخاب مبلغ مورد نظر
 7. انتخاب شماره کارت
 8. ورود رمز عبور دوم کارت
مثال دوم: پرداخت قبض از شماره حساب بانک ملت
 1. شماره گیری کد اختصاصی #712*
 2. انتخاب گزینه 1(کد بانک ملت)
 3. انتخاب گزینه 4( قبض)
 4. انتخاب گزینه 1(حساب)
 5. ورود شناسه قبض
 6. ورود شناسه پرداخت
 7. انتخاب گزینه 1(تایید مبلغ)
 8. ورود شماره حساب
 9. ورود رمز عبور(رمز تلفن بانک)
منوی اصلی سامانه کد بانک شامل چهار گزینه اصلی می باشد که هریک مجموعه ای از خدمات را شامل شده و به  شرح جدول ذیلمی باشد.
گزینه اصلی
عنوان خدمت
زیرمجموعه خدمات
توضیحات
1. کدبانک ملت
1. موجودی
ا. حساب
شماره حساب ← ورود رمز عبور
2. کارت
شماره کارت ← ورود رمز دوم
2. سه گردش آخر
1. حساب
شماره حساب ←ورود رمز عبور
2. کارت
شماره کارت ←ورود رمز دوم
2. حواله
1. به حساب خود
شماره حساب مبدأ ← مبلغ ← شماره حساب مقصد ← رمز تلفنبانک
2- به حساب دیگران
شماره حساب مبدأ ← مبلغ ← شماره حساب مقصد ← نمایش اطلاعات حواله ← یکبار رمز ←رمز تلفنبانک
3. برداشت وجه بدون کارت
1. ایجاد حواله
شماره ملت کارت←مبلغ ← رمز برداشت وجه ← تکراررمز برداشت وجه ← نمایش اطلاعات حواله برداشت وجه بدون کارت ← رمز اینترنتی
2. لغو حواله
شماره حواله ← نمایش اطلاعات لغو حواله برداشت وجه بدون کارت
3. گزارش
شماره ملت کارت ← انتخاب حواله های صادرشده/ حواله های لغو شده
3. یکبار رمز1- یکبار رمزرمز سرویس یکبار رمز همراه/ یکبار رمز پیامکی 
2- یکبار رمز با کد واسطوارد کردن رمز عبور
4. قبض/شارژ
1. کارت شارژ
انتخاب اپراتور ← انتخاب مبلغ کارت شارژ ← شماره کارت ← رمز اینترنتی
2. شارژ برخط/ بسته اینترنتی
1.حساب ← شماره موبایل
1. شارژ برخط
درج مبلغ شارژ← شماره حساب ← نمایش اطلاعات خرید ← رمز تلفنبانک
2. بسته اینترنتی (ایرانسل)
انتخاب مبلغ بسته ← شماره حساب ← نمایش اطلاعات خرید ← رمز تلفنبانک
2.کارت ← شماره موبایل
1. شارژ برخط
انتخاب مبلغ شارژ← شماره حساب ← نمایش اطلاعات خرید ← رمز اینترنتی
2. بسته اینترنتی (ایرانسل)
انتخاب مبلغ بسته ← شماره حساب ← نمایش اطلاعات خرید ← رمز اینترنتی
3. قبض
1.حساب
شناسه قبض ← شناسه پرداخت ← نمایش اطلاعات قبض ← شماره حساب ← رمز تلفنبانک
2.کارت
شناسه قبض ← شناسه پرداخت ← نمایش مبلغ قبض ← شماره کارت ← رمز اینترنتی
4. گزارش کارت شارژ
5. وام
1. مانده بدهی
شماره حساب ← شماره قرارداد ← رمز تلفنبانک
2. پرداخت تسهیلات خود
شماره حساب ← شماره قرارداد ← مبلغ ← نمایش اطلاعات بازپرداخت تسهیلات ← رمز تلفنبانک
4. تولید پن مجازی
شماره قرارداد ← نمایش اطلاعات تسهیلات
7. خدمت
3. چک
1. تائید مبلغ چک
شماره حساب ← سری چک ← سریال چک← مبلغ چک ← تاریخ چک ← نمایش اطلاعات تائید مبلغ چک←رمز تلفنبانک
2. لغو تائید مبلغ چک
شماره حساب ← سری چک ← سریال چک ← نمایش اطلاعات لغو تائید مبلغ چک ← رمز تلفنبانک
4. درخواست دسته چک 25برگی
شماره حساب ← رمز تلفنبانک
4. شبا
درج شماره حساب
5. تنظیم
1. انتخاب زبان
فارسی/ فارسی با  حروف انگلیسی
2. حذف
1. حساب
2. کارت
5. وام
6. ملت کارت
غیرفعالسازی ملت کارت
شماره حساب ← چهار رقم آخر کارت ← رمز تلفنبانک
8. سایر
1. غیرفعالسازی خدمات
غیرفعالسازی حواله اینترنتی
انتخاب شماره حساب ← رمز جهت فعالسازی مجدد ← رمز تلفنبانک
غیرفعالسازی خدمات همراه بانک
شماره حساب ← رمز تلفنبانک
2. اوراق
شماره حساب ← تاریخ انتشار ← سری اوراق ← رمز تلفنبانک
3. نرخ سود
kr-ED.1397.03.03