چهارشنبه 9 مهر 1399En
هیأت عامل

رئیس هیأت عامل

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

عضو هیأت عامل

علیرضا لگزایی

تلفن: 1-82962010

نمابر: 82962717

عضو هیأت عامل

محسن خوارزمی

تلفن: 82962093-82962082

نمابر: 88328506

عضو هیأت عامل

محمود اخلاقی

تلفن: 82962110

نمابر: 82962955

عضو هیأت عامل

حسین بهاری

تلفن: 82962012

نمابر: 88328560

عضو هیأت عامل

عزیز آخوندی اصل

تلفن: 82963520-82962124

نمابر: 88828629

عضو هیأت عامل

مجید ابراهیمی

تلفن: 82962148

نمابر: 88328538

عضو هیأت عامل

سید ابوطالب دیبایی 

تلفن: 82962029-82962028

نمابر: 88320284

عضو هیأت عامل

عباس جعفرلو

تلفن: 82962054

نمابر: 88326469

عضو هیأت عامل

محمود رشیدی

تلفن: 4-82962013

نمابر: 88828628

عضو هیأت عامل

مجتبی کحالی

تلفن: 82963507-82962096

نمابر: 88834418

1398/06/26