يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
هیأت عامل

رئیس هیأت عامل

دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: ha.Akhlaghi@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

علیرضا لگزایی

تلفن: 1-82962010

نمابر: 82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

حسین حیدری

تلفن: 82962093-82962082

نمابر: 88328506

پست الکترونیک: ho.heidari@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

محمود اخلاقی

تلفن: 82962110

نمابر: 82962955

پست الکترونیک: M.akhlaghi@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

حسین بهاری

تلفن: 82962012

نمابر: ...

پست الکترونیک: ...

عضو هیأت عامل

عزیز آخوندی اصل

تلفن: 82963520-82962124

نمابر: 88828629

پست الکترونیک: A.Akhondiasl@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

رحیم طاهری

تلفن: 82962054-82963482

نمابر: 88326429

پست الکترونیک: R.Taheri@bankmellat.ir