جمعه 10 تير 1401En
تسهیلات ارزی بانک های توسعه ای

تسهیلات ارزی بانک های توسعه ای 

تسهیلات ارزی کوتاه مدت مرابحه دو مرحله ای بانک توسعه اسلامی" IDB"

بانک ملت در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت در قالب  مرابحه دو مرحله ای با شرکت اسلامی تامین مالی تجاری از نهاد های وابسته به بانک توسعه اسلامی،   تحت نظارت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – وزارت امور اقتصاد و دارایی واداره تأمین اعتبارات ارزی -  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران نسبت به عقد قرارداد با متقاضیان جهت واردات کالاهای مجاز از کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی مبادرت می نماید.
نرخ سود تسهیلات ، شرایط پرداخت، حداقل مبلغ تسهیلات ، ابزار پرداخت ، دوره تامین مالی، فرآیند تأمین مالی و سایر هزینه های جانبی از شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد مالی فی مابین  بانک و نهاد ITFC تبعیت می نماید.

کوتاه مدت  میان مدت بانک توسعه و تجارت اکو" ECO"

بانک ملت در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت ( بازپرداخت حداکثر یکساله)  یا میان مدت( بازپرداخت حداکثر3.5 ساله) با بانک توسعه و تجارت اکو ،   تحت نظارت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – وزارت امور اقتصاد و دارایی واداره تأمین اعتبارات ارزی -  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران نسبت به عقد قرارداد با متقاضیان جهت واردات کالاهای مجاز مبادرت می نماید.
نرخ سود تسهیلات ، شرایط پرداخت، حداقل مبلغ تسهیلات ، ابزار پرداخت ، دوره تامین مالی، فرآیند تأمین مالی و سایر هزینه های جانبی از شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد مالی فی مابین  بانک و بانک توسعه و تجارت اکو(ECO) تبعیت می نماید.
برخی از شرایط استفاده از تسهیلات فوق در صورت انعقاد قرارداد و وجود خط اعتباری بشرح ذیل می باشد:
1.  شرکت مزبور در کشور جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده باشد.
2.  شرکتهای دولتی مجاز به استفاده از تسهیلات فوق نمی باشند.
3.  جزو شرکتهای ورشکسته نباشند.
4.  وضعیت اعتبارسنجی مطابق با شرایط و ضوابط اعتباری بانک باشد.
ED.e.keramat 98/05/01 no: 98/651412