چهارشنبه 29 خرداد 1398En
تسهیلات ارزی بانک های توسعه ای

تسهیلات ارزی بانک های توسعه ای 

تسهیلات ارزی کوتاه مدت مرابحه دو مرحله ای بانک توسعه اسلامی" IDB"

تسهیلات ارزی فوق در صورت انعقاد قرارداد با نهاد"ITFC" از زیر مجموعه های بانک توسعه اسلامی جهت واردات کالا از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی وکشورهای غیر عضو که در این خصوص در مقایسه با سایر قراردادهای مشابه بالاخص قراردادهای خطوط اعتباری حداکثر یک ساله ریفاینانس از امتیاز ویژه ای برخوردار می باشدقابل اعطاء خواهد بود.
قابل ذکر آن که مراحل اجرایی استفاده از تسهیلات از سوی متقاضیان بسیار سهل و آسان بوده و متعاقب اخذ و ارائه قرارداد خرید/پروفرما اینویس مربوطه، مجوزهای ورود کالا و مصوبه اعتباری از مراجع ذیربط با هماهنگی شعبه طرف مراوده دیگر تعاملات بایسته با بانک توسعه اسلامی در راستای تامین مالی از سوی این اداره کل صورت می پذیرد.

کوتاه مدت بانک توسعه و تجارت اکو" ECO"

متعاقب عقد قرارداد کوتاه مدت فی مابین بانک ملت و بانک توسعه و تجارت قرارداد تجاری یا پروفرم مربوطه دریافت و به بانک ECO ارسال می کند. بانک ECO بانک ملت را از شرایط اعطای وام مطلع می نماید . نکته حائز اهمیت آنکه بانک اکو دارای اختیار کامل برای قبول و یا رد درخواست ارائه شده از سوی بانک ملت است. در صورت تایید بانک اکو و همچنین تایید شرایط ازطرف بانک ملت، بانک ملت درخواست مربوطه را طی سوئیفت به بانک ECO ارسال می کند. بانک ECO پس از دریافت درخواست مزبور طی سوئیفتی مراتب تایید شرایط تامین مالی را به بانک ملت، اعلام می کند.

میان مدت بانک توسعه و تجارت اکو" ECO "

متعاقب انعقاد قرارداد تامین مالی میان مدت فی مابین بانک ملت و بانک توسعه و تجارت اکو،متقاضی به دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مراجعه و هماهنگی های لازم به منظور انعکاس درخواست به همراه سایر مدارک مربوطه به منظور پذیرش عاملیت و نیز به دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور اخذ موافقت در خصوص پذیرش طرح ارسال می گردد. دستگاه اجرایی نسبت به اعلام نظر به بانک عامل جهت انجام بررسی توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح و نیز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی اقدام می نماید. سپس پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی های جامع و صدور مصوبه اعتباری. انجام می پذیرد.
پس از دریافت قرارداد تجاری منعقده بین متقاضی و فروشنده توسط شعبه طرف مراوده و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اعتبار اسنادی مربوطه گشایش ،حمل کالا، ارائه و معامله اسناد به روال معمول و استفاده از تسهیلات انجام می پذیرد.
ED.1395.02.29