يکشنبه 24 تير 1403En
مشارکت مدنی

مشارکت مدنى

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
  - تولید و فروش محصول
  - واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
  - واردات کالا به قصد فروش
  - صادرات کالا
  - بازرگانی داخلی
  - احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
- بخش خدمات
 
برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.
مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد، معین می‌شود و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه است.

مدارک مورد نیاز

 - درخواست کتبی مشتری

- مدارک شناسایی متقاضی
درخصوص اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه و کارت ملی، رونوشت شناسنامه، مجوز نوع فعالیت

  درخصوص اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی روزنامه رسمی ‌و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

- در صورتی که کالای مورد مشارکت وارداتی باشد، پیش فاکتور مربوط به سفارش کالا و رونوشت مجوزهای لازم برای آن.
- سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه‌گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب‌کننده اعتبار ضروری است و وقوع مشارکت را ثابت می‌کند.

مراحل انجام کار

۱. اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
۲. بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذی‌صلاح
۳. انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و پرداخت سهم‌الشرکه
۴. نظارت بر انجام موضوع مشارکت توسط بانک
۵. تسویه و اتمام موضوع مشارکت