يکشنبه 24 تير 1403En
رعایت قوانین و مقررات

رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)


بانک ملت در راستای اجرای ماده 30  بخشنامه شماره 51935/96 مورخ 24/2/1396 بانک مرکزی ج.ا.ا با موضوع"الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی" اقدام به ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به عنوان یکی از کمیته های نظارتی بانک نمود.

اهم وظایف کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)

 • تعیین سیاست های رعایت قوانین و مقررات و ارائه به هیأت مدیره بانک جهت تصویب؛
 • ارائه رهنمود به مدیریت رعایت قوانین و مقررات در مورد وضعیت عدم رعایت قوانین و مقررات و نیز نقص های مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در بخشهای مختلف بانک؛
 • اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش مدیریت رعایت قوانین و مقررات از ارزیابی آثار موارد عدم رعایت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیرمالی بر بانک (نظیر جرایم، اقدا مات اداری، اقدامات انضباطی و سایر اقدامات اتخاذ شده در خصوص بانک و کارکنان آن توسط بانک مرکزی) و عنداللزوم پیشنهاد راهکار بهبود وضعیت به هیأت مدیره بانک؛
 • تصویب شاخص ها و شیوه نامه های پیشنهادی موضوعات تطبیق به ویژه مقررات احتیاطی.
 • تشکیل جلسات مستمر ماهیانه جهت بررسی موارد مدنظر هیات مدیره و یا موضوعات مطروحه توسط مدیریت رعایت قوانین و مقررات

مدیریت رعایت قوانین و مقررات 

در راستای اجرای"دستور العمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری" موضوع بخشنامه شماره235076/96 مورخ 27/07/1396 بانک مرکزی ج.ا.ا و به منظورسازگاری عملیات بانک با قوانین، مقررات، استانداردهای درون و برون سازمانی، مدیریت رعایت قوانین و مقررات تحت نظارت کمیته رعایت قوانین و مقررات، ایجاد گردید.

اهم وظایف مدیریت رعایت قوانین و مقررات

 • تدوین شاخص ها و شیوه نامه ها در خصوص هریک از موضوعات رعایت قوانین و مقررات در حوزه های مربوط به رفتار مشتریان، رفتار سازمان و کارکنان و عملکرد سازمان و کارکنان با توجه به قوانین و مقررات؛
 • پایش مقررات اعلامی و ابلاغی جدید و بررسی تاثیرآن بر بانک با دیدگاه پیشگیرانه؛
 • -شناسایی، پایش و گزارش موارد عدم انطباق و همراستایی قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات و استانداردهای ناظر بر فعالیت های بانک (در هریک از حوزه های رفتاری،عملکردی و مشتری ) به کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره بانک؛
 • ارائه مشاوره به واحدها با رویکرد پیشگیرانه درخصوص پیامدهای ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات قبل از ارائه محصول و خدمت جدید؛
 • گزارش موردی و دوره ای نتایج تحلیل ها و ارزیابی ها از ریسک، وضعیت و کیفیت رعایت قوانین و مقررات در بانک به کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره بانک؛
 • پیگیری و نظارت بر اجرای تکالیف مجامع عمومی و همچنین بندهای  بازرس و حسابرس قانونی در صورتهای مالی بانک در حوزه عدم رعایت قوانین و مقررات؛
 • ابلاغ و حصول اطمینان از استقرار و اجرای خط مشی رعایت قوانین و مقررات در تمامی سطوح بانک، از جمله واحدهای مستقل فرعی و شعب خارج از کشور.
 • اهتمام لازم در جهت ارتقای توان علمی و حرفه ای کارکنان مدیریت رعایت قوانین و مقررات از طریق شرکت در دوره های آموزشی درون و برون سازمانی؛
 • فعالیت در خصوص تشکیل جلسات، تهیه و ارائه گزارشات کارشناسی در خصوص موارد مهم عدم رعایت قوانین و مقررات