چهارشنبه 9 مهر 1399En
شفافیت مالی

شفافیت مالی در بانک ملت

در راستای ایجاد شفافیت مالی در بانک ملت، اطلاعات زیرقابل دریافت است:

اطلاعات مربوط به صورتهای مالی

1. خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

2. انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

3. انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

4. مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

5. میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی

6. اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

7. خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات

8. خالص تسهیلات به تفکیک طبقات

9. خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثائق

10. مانده ذخایر به تفکیک عمومی واختصاصی

11. مانده اسناد پرداختنی

12. مانده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی که سر رسید می گردند

13. مانده اقلام زیرخط ترازنامه

14. نحوه محاسبه سودقطعی سپرده گذاران

15. مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

16. مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده

16. مانده بدهکاران موقت

17. مانده بستانکاران موقت

18. سود هر سهم

20. کفایت سرمایه

21. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص

22. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان

23. نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی

24. وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها

25. نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

26. نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

27. نسبت ارزش دفتری داریی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

28. نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات

29. نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها

30. نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها

31. نرخ سود سپرده ها

32. نرخ سود تسهیلات

33. سایراطلاعات

34. صورتهای مالی حسابرسی شده:

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1388

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1389

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1390

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1391

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1392

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1393

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1394

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1395

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1396

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1397

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1398

35. گزارش هیات مدیره به مجمع:

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1391

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1392

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1393

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1394

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1395

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1396

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1397

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1398


اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک تطبیق

1. اهداف مدیریت ریسک تطبیق

2. دامنه مدیریت ریسک تطبیق

3. منشور مدیریت رعایت قوانین و مقررات

4. بیانیه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

5. فرآیند اجرایی مدیریت ریسک تطبیق

1. سیاست ها و خط مشی های اعتباری:

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1393

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1394

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1395

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1396

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1397

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1399

2. واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

3. حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

4. میزان پذیرش ریسک اعتباری

5. میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک طبقات

6. فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

7. روش سنجش ریسک اعتباری

8.روش های کاهش ریسک اعتباری

9. میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری

10. معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

11. سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری

12. نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن ها

13. تمرکز ریسک اعتباری

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک عملیاتی

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک بازار

اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

۱. ساختارهیأت مدیره

۲. ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد

3. فرآیند انتخاب اعضای هیأت مدیره

4. حدود اختیارات و مسئولیت های اعضای هیأت مدیره

5. فرآیندانتخاب وشرایط احراز ورویه های گزارش دهی مدیران ارشد

6.ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره

7. مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1390

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1391

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1392

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1393

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1394

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1395

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1396

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1397

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1398

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1399

7. ساختار سازمانی

8. خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

9. گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی

10. کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی

انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

ED:E.KERAMAT.990602 no:  99/797570