يکشنبه 24 تير 1403En
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات

در راستای ایجاد شفافیت مالی در بانک ملت، اطلاعات زیرقابل دریافت است:

1- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی

1. خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

2. انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

3. انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

4. مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

5. میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی

6. اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پایان سال 95

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور سال 96

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پایان سال 96

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور سال 97

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پایان سال 97

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور سال 98

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پایان سال 98

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور سال 99

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پایان سال 99

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور سال 1400

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پایان سال 1400

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور سال 1401

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پایان سال 1401

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور سال 1402

7. خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات

8. خالص تسهیلات به تفکیک طبقات

9. خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثائق

10. مانده ذخایر به تفکیک عمومی واختصاصی

11. مانده اسناد پرداختنی

12. مانده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی که سر رسید می گردند

13. مانده اقلام زیرخط ترازنامه

14. نحوه محاسبه سودقطعی سپرده گذاران

15. مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

16. مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده

17. مانده بدهکاران موقت

18. مانده بستانکاران موقت

19. سود هر سهم

20. کفایت سرمایه

21. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص

22. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان

23. نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی

24. وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها سال 95

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها شهریور سال 96

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها پایان سال 96

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها شهریور سال 97

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها پایان سال 97

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها شهریور سال 98

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها پایان سال 98

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها شهریور سال 99

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها پایان سال 99

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها شهریور سال 1400

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها پایان سال 1400

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها شهریور سال 1401

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها پایان سال 1401

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها شهریور سال 1402

25. نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

26. نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

27. نسبت ارزش دفتری داریی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

28. نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات

29. نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها

30. نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها

31. نرخ سود سپرده ها

32. نرخ سود تسهیلات

34. صورتهای مالی حسابرسی شده:

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1388

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1389

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1390

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1391

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1392

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1393

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1394

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1395

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در شهریور سال 1396

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در پایان سال 1396

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در شهریور سال 1397

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در پایان سال 1397

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در شهریور سال 1398

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در پایان سال 1398

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در شهریور سال 1399

صورت های مالی حسابرسی شده بانک درپایان  سال 1399

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در شهریور سال 1400

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در پایان سال 1400

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در شهریور سال 1401

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در پایان سال 1401

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در شهریور سال 1402

35. گزارش هیات مدیره به مجمع:

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1391/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1392/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1393/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1394/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1395/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1396/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1397/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1398/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1399/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1400/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1401/12/29

36. گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1394

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1395

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1396

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1397

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1398

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال 1399

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال 1400

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال 1401

3-2- اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی

4-2- اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک عملیاتی

5-2- اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک بازار

6-2- سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره اتی

آرشیو اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک

3- اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

۱. ساختارهیأت مدیره

۲. ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد

3. فرآیند انتخاب اعضای هیأت مدیره

4. حدود اختیارات و مسئولیت های اعضای هیأت مدیره

5. فرآیندانتخاب وشرایط احراز ورویه های گزارش دهی مدیران ارشد

6. ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1394

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1395

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1396

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1397

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1398

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1399

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1400

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1401

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1402

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1403

7. مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1389

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1390

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1391

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1392

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1393

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1394

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1395

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1396

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1397

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1398

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1399

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1400

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1401

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده منتهی به سال 1402

8. ساختار سازمانی

9. خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

10. گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 94

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 95

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 96

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 97

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 98

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 99

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 1400

11. کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 94

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 95

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 96

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 97

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 98

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 99

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 1400

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 1401

4- انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

۱. تغییر در سرمایه ثبتی

تغییر در سرمایه ثبتی تا پایان سال 1401

تغییر در سرمایه ثبتی سال 1402

۲. تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل

تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل منتهی به 1397/12/29

تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل منتهی به 1398/12/29

تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل منتهی به 1399/12/29

تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل منتهی به 1400/12/29

تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل منتهی به 1401/12/29

تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل منتهی به 1402/12/29

۳. تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره منتهی به 1397/12/29

تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره منتهی به 1398/12/29

تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره منتهی به 1399/12/29

تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره منتهی به 1400/12/29

تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره منتهی به 1401/12/29

تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره منتهی به 1402/12/29

۴. مجازاتهای انتظامی و محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی

۵.هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه

۶. میزان خسارات وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غیر مترقبه

۷. هرگونه افتتاح یا تعطیلی شعبه

5- بدهکاران عمده نزد بانک ملت 

6- تسهیلات وتعهدات کلان

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به پایان سال 1395

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به شهریور سال 1396

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به پایان سال 1396

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به شهریور سال 1397

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به پایان سال 1397

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به شهریور سال 1398

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به اسفند سال 1398

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به شهریور سال 1399

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به اسفند سال 1399

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به شهریور سال 1400

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به اسفند سال 1400

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به شهریور سال 1401

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به اسفند سال 1401

تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به شهریور سال 1402

E.KERAMAT 1402/05/07 no: 1402/794941
هزینه خدمات(کارمزد) و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات