سه شنبه 30 دي 1399En
سقف انتقال کانال های غیر حضوری

سقف انتقال وجه کانال های غیر حضوری

سقف روزانه انتقال وجه بر مبنای شماره مشتری (حقیقی)
کانال انتقال وجهنوع حوالهسقف حوالهسقف کلی مشتری
سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقیحواله به حساب های بانک ملت1.000.000.000 ریال1.000.000.000 ریال
حواله بین بانکی پایا/ ساتنا1.000.000.000 ریال
سامانه همراه بانک
حواله به حساب های بانک ملت1.000.000.000 ریال
حواله بین بانکی پایا/ ساتنا1.000.000.000 ریال
سامانه تلفنبانک/ کد بانکحواله به حساب‌های بانک ملت500.000.000 ریال
سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص‌حقیقی‌صاحب‌کسب وکارحواله به حساب های بانک ملت1.000.000.000 ریال
حواله بین بانکی پایا/ ساتنا1.000.000.000 ریال
- سقف انتقال وجه بین حساب‌های یک مشتری نامحدود می‌باشد.
- با توجه به اینکه سقف حواله کارت به کارت ازطریق بانکداری اینترنتی، همراه بانک، همراه پلاس ملت، پایانه خودپرداز، پایانه بانکی غیرنقد و اپلیکیشین‌های موبایلی برمبنای شماره کارت کنترل می‌شود لذا مشمول شرایط فوق نبوده و به‌صورت جداگانه در جدول زیر ذکر شده است.


سقف روزانه انتقال وجه بر مبنای شماره کارت
سقف کارتکانال انتقال وجهنوع حواله
100.000.000 ریالپایانه خودپردازحواله به کارت های شتابی
پایانه بانکی غیر نقد
سامانه بانکداری اینترنتی
سامانه همراه بانک
سامانه همراه پلاس ملت
150.000.000 ریالپایانه کارتخوان شعبه
30.000.000 ریالاپلیکیشن های موبایلی
30.000.000 ریالاپلیکیشن های موبایلیحواله به کارت های ملتی
100.000.000 ریالپایانه خودپرداز
پایانه بانکی غیر نقد
100.000.000 ریالسامانه بانکداری اینترنتی
سامانه همراه بانک
سامانه همراه پلاس ملت
150.000.000 ریالپایانه کارتخوان شعبه
100.000.000 ریالپایانه خودپردازحواله بین بانکی پایا
پایانه بانکی غیر نقد