جمعه 10 تير 1401En
هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا دولت آبادی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:r.dolatabadi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911


قائم مقام مدیرعامل و عضو اجرائی هیأت مدیره

عباس اشرف نژاد

تلفن: 7-82962006

نمابر: 88834185

پست الکترونیک:ashrafnejad@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

ریاست هیأت مدیره وعضو غیر اجرائی هیأت مدیره

مسعود نصر اصفهانی

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک:m.nasresfahani@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

سید کاظم چاوشی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:k.chavoshi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327