يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی

بانک ملت مشروط به انعقاد قرارداد های عاملیت با صندوق توسعه مالی  پس از منعقد شدن قرارداد های حقوقی با متقاضیان و در صورت صدور مسدودی ارزی و مجوز پوشش مبالغ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین مالی طرح های معرفی شده و دارای اولویت از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اقدام می نماید.

طرح های قابل قبول 

- شامل طرح های حوزه انرژی( نفت ، گاز ، پترو شیمی و پالایشگاه ) 
- طرح ها و فعالیتهایی که بتوانند از محل ارز آوری ناشی از صادرات محصولات خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام نمایند.
- طرح ها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشرو طبه تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فروش ارز به این طرحها جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی 
- طرح های نیروگاهی و آب شیرین کن ها مشرو ط به به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی

استفاده کنندگان مجاز

براساس نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
ED.1395.02.29