دوشنبه 2 ارديبهشت 1398En
صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی

بانک ملت مشروط به انعقاد قرارداد های عاملیت با صندوق توسعه مالی  پس از منعقد شدن قرارداد های حقوقی با متقاضیان و در صورت صدور مسدودی ارزی و مجوز پوشش مبالغ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین مالی طرح های معرفی شده و دارای اولویت از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اقدام می نماید.

طرح های قابل قبول 

- شامل طرح های حوزه انرژی( نفت ، گاز ، پترو شیمی و پالایشگاه ) 
- طرح ها و فعالیتهایی که بتوانند از محل ارز آوری ناشی از صادرات محصولات خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام نمایند.
- طرح ها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشرو طبه تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فروش ارز به این طرحها جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی 
- طرح های نیروگاهی و آب شیرین کن ها مشرو ط به به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی

استفاده کنندگان مجاز

براساس نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
ED.1395.02.29