پنجشنبه 30 خرداد 1398En
بانک پرداخت

بانک پرداخت (پرداخت‌های خودکار)

باعنایت به خدمات موجود در سامانه های بانکداری الکترونیک و همچنین برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود فرآیند سرویس‌ها و افزودن خدمات با ارزش افزوده ی بیشتر، خدمت«بانک پرداخت» در سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک ملت در اختیار مشتریان است.
این محصول در فازهای یکم و دوم، شامل شارژ خودکار سیم کارت های اپراتورهای تلفن همراه و پرداخت خودکار قبوض شرکت های خدماتی می شود و پس از اولین گام که خدمت«شارژ خودکار سیم کارت اعتباری/ دائمی ایرانسل» پیاده سازی شده بود، خدمت«پرداخت خودکار قبض همراه اول» نیز عملیاتی گردید.
پیرو آمادگی سایر اپراتورها و همچنین شرکت های خدماتی قبوض، دیگر خدمت‌های مربوط به این محصول نیز قابل ارائه به مشتریان خواهد بود.
در این مقطع و طی راهنمای کاربری ذیل؛ خدمت«پرداخت خودکار قبض» و«شارژ خودکارسیم کارت اعتباری/ دائمی» ازطریق سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک معرفی می شود و به زودی همین امکان ازطریق سامانه های محب و بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی نیز ارائه خواهد شد.
خاطرنشان می سازد که در این فرایند، امکان پرداخت خودکار قبض با قابلیت تعریف شناسۀ قبض مربوطه، سقف مبلغ برداشت ماهیانه بابت قبض مورد نظر و تاریخ انقضای خدمت پرداخت خودکار (مکانیزه) و همچنین امکان شارژ برخط (Top up- شارژ مستقیم) با قابلیت تعریف شماره همراه دلخواه، تعیین مبلغ شارژ، سقف شارژ ماهیانه و تاریخ انقضای خدمت برای کاربر مهیا می شود. در فرایند مزبور مشتری یکبار ازطریق یکی از سامانه های همراه بانک یا بانکداری اینترنتی مبادرت به ثبت نام و ارائۀ مجوز عملیات پرداخت خودکار قبض/ شارژ خودکار نموده و پس از آن شرکت خدماتی قبض/ اپراتور تلفن همراه، زمان صدور صورتحساب قبض یا زمانی که اعتبار خط تلفن همراه مشتری از مبلغ خاصی کمتر شود مبادرت به ارسال درخواست پرداخت قبض/ خرید شارژ به سمت بانک نموده و بانک متعاقب مجوزی که از مشتری هنگام ثبت نام دریافت نموده است، مبلغ مزبور را از حساب مشتری برداشت و دستور انجام پرداخت قبض/ خرید شارژ را ازطریق سامانه های موجود کارسازی می نماید.
با این عملیات، نگرانی مشتری بابت فراموشی/ عدم پرداخت قبض یا استعلام موجودی شارژ و اتمام آن مرتفع شده و بدون صرف هزینه ی فرصت توسط مشتری، فرایند مزبور به صورت مکانیزه صورت می پذیرد.
خاطرنشان می‌سازد درصورت فراهم سازی زیرساخت های لازم و همکاری مورد نیاز توسط سایر شرکت‌های خدماتی قبض و اپراتورهای تلفن همراه، این خدمت قابل تسّری به سایر شرکت‌ها است. در حال حاضر در خدمت پرداخت خودکار قبض، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و در خدمت شارژ خودکار سیم کارت، شرکت ایرانسل در ذیل سامانه ی بانک پرداخت ملت تعریف شده اند.
ed: e.keramat.970620 no: 97/821077