دوشنبه 24 مرداد 1401En
تسهیلات ارزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی

تسهیلات ارزی صادراتی از محل منابع داخلی در قالب سرمایه در گردش

تأمین مالی صادراتی از محل منابع داخلی بانک به صورت تسهیلات پیش از حمل Pre-shipment Export Financing   در صورت تکافوی منابع ارزی و صدور مجوزها و مصوبه های  اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب آیین نامه تامین مالی صادرات کالا مصوب 4/7/1383 شورای پول و اعتبار ، جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به ارز در تولید یا تامین کالاهای صادراتی غیرنفتی در سقف نیاز ارزی به تولید کننده یا صادرکننده اعطاء میگردد.
اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت با دوره استفاده حداکثر سه ماهه ،دوره  بازپرداخت تسهیلات 6 ماه با هدف تامین مالی سرمایه در گردش صادرکنندگان ایرانی امکان پذیر می باشد.
حداکثر 80% واردات مورد نیاز در ساخت کالای صادراتی/خدمات مورد نیاز در فرایند تولید و آماده سازی کالای صادراتی مجاز میباشد.سقف تسهیلات اعطایی برای اشخاص حققیقی و حقوقی معادل یورویی 5 میلیون دلار و 20  میلیون  دلار می باشد.


استفاده از تسهیلات فوق شامل شرایط ذیل می باشد:


1. صادرات از سرزمین اصلی به خارج از کشور ، قبل از حمل در قالب سرمایه در گردش ارزی قابل اعطاء می باشد.
2.  تسهیلات بابت خرید مواد اولیه ، مصرفی/ کالای ساخته شده (کالاهای غیر نفتی)  و خدمات در فرآیند تولید مربوطه که صادر خواهند شد ، قابل اعطا می باشد.
3. ارائه قرارداد فروش کالای صادراتی منعقده بین صادر کننده ایرانی و خریدار خارجی یا پروفرم صادره توسط فروشنده ایرانی به عنوان خریدار خارجی به شعبه ارزی طرف مراوده الزامی است.
ED.e.keramat 98/05/01 no: 98/651412