چهارشنبه 25 تير 1399En
دلت با ملت
دلت با ملت 
مهر به یک ملت ، مهر به زندگی 
این بار هم دلی، پیمان ملت با ملت است 
رسالت ملت در این سال جدید همراهی و یک رنگیست تا در کنار هم این روزهای سخت را سپری کرده ، همراه با بهار نفسی تازه کنیم و برای ملت آرزوهایی پر از مهر داشته باشیم 
دلت با ملت فقط یک شعار نیست 
باور و پیمانیست که باهم برای گذر از این روزها خواهیم بست و بانک ملت به عنوان بانکی از دل ملت، همراه ملت است.