مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره 98/108
توضيحات:خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و لایسنس های مرتبط با طرح های توسعه ای شبکه
متن:
بانک ملت در نظـر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و لایسنس های مرتبط با طرح های توسعه ای شبکه مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق و RFP پیوست از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 6.000.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت)،ویا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13981750010108194 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: نبیلی – حسین پور
دريافت مدارک از تاريخ:1398/03/11
دريافت مدارک تا تاريخ:1398/03/19
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1398/04/03 14:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1398/04/04 09:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
ارائه معرفینامه و فیش200/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13981750010108279 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
140