مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره 154‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97
توضيحات:خرید صنایع دستی
متن:
بانک ملت در نظر دارد جهت خریداقلام ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق اقدام نماید.
چایخوری سفال‏‏-مینا 500 عدد
مجموعه ترمه‏‏-گلدان خاتم 400 عدد
سنگاب خاتم 200 عدد
چایخوری فیروزه 150 عدد
سپرده شرکت در مناقصه430.000.000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) در وجه بانک ملت و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13971750020154142 در وجهاداره کل امور مالی نزدشعبه چهارراه ولیعصر(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران خ طالقانی مقابل ساختمان وزارت نفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساختمان شماره 380 طبقه ششم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اداره معاملات و قراردادها
دريافت مدارک از تاريخ:1397/08/26
دريافت مدارک تا تاريخ:1397/09/12
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1397/09/12 14:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1397/09/13 10:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
ارائه معرفینامه وفیش000‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/200 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره2024010265با شناسه13971750020154227قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
متقاضیان می توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/iets.mporg.ir:http ملاحظه نمایند.
تعداد بازدید:
1284