مدیرعامل بانک ملت، بر عدم ارسال تاج گل و درج پیام تبریک در رسانه ها از سوی دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید کرد.