جمعه 31 مرداد 1393
برندگان 250 میلیون ریالی - جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت - 1390
نام مدیریت شعبه:نام شعبه:کد شعبه:
نام صاحب حساب:شماره حساب:
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو و یا معادل آن به دلار می باشد.
برندگان 100 میلیون ریالی - جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت - 1390
نام مدیریت شعبه:نام شعبه:کد شعبه:
نام صاحب حساب:شماره حساب:
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو و یا معادل آن به دلار می باشد.
برندگان 50 میلیون ریالی - جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت - 1390
نام مدیریت شعبه:نام شعبه:کد شعبه:
نام صاحب حساب:شماره حساب:
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو و یا معادل آن به دلار می باشد.