يکشنبه 4 تير 1396
اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی 

وفق مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (Ucp600)، اعتبار اسنادی عبارت است از هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .

گشایش اعتبار اسنادی دیداری، بابت واردات کالا 

  -اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی.
  - نوع کالا: کالاهای مجاز برطبق مقررات صادرات و واردات و اولویت بندی کالاها.

مراحل انجام کار

  1. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذی ربط، و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا؛
  2. مراجعه مشتری به"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، و اخذ مجوز ورود کالا؛
  3. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، پروفرما، بیمه نامه، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور") به یکی از شعب بانک ملت؛
  تبصره: انجام تشریفات مناقصه یا ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلار الزامی است.
  4. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش دریافت مورد نیاز؛
  تبصره: میزان پیش دریافت برای واردات همه کالاها توسط وزارت خانه ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند 100 درصد مبلغ اعتبار در روز گشایش اعتبار.
  5. تامین هزینه های گشایش اعتبار اسنادی، توسط مشتری؛
  6. گشایش اعتبار اسنادی، پس از طی مراحل تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
  7. حمل کالا، و دریافت اسناد حمل از کارگزار؛
  8. تأمین ما به التفاوت وجه مورد نیاز (تا مبلغ پیش دریافت اولیه) توسط مشتری، ظَهر نویسی و تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا.
9. ترخیص کالا توسط مشتری و ارائه جواز سبز گمرکی مطابق با شرایط اعتبار جهت رفع تعهد ارزی.

واردات خدمات و کالا-خدمات، از راه گشایش اعتبار اسنادی

- اعتبارات اسنادی صرفاً خدماتی با ارز متقاضی قابل انجام می باشد.

اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی.
نوع خدمات: خدمات مشاوره کارشناسان خارجی،‌ انجام آموزش (اعم از داخل کشور و خارج از کشور)، خدمات کارشناسی نصب و راه اندازی دستگاه هایی که به خارج ارسال می شود، خدمات ایزو برای استفاده از شبکه رایانه ای (مانند اینترنت و اجاره دستگاه ها)، اسناد طراحی و مهندسی و جز آن (کمتر از ۹۰۰,۰۰۰ دلار) برای گزارش واردات خدمات یا کالا-خدمات بیش از مبلغ مذکور باشد، اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

مراحل انجام کار 

۱. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذی ربط، و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا؛
تبصره: چنانچه صرفاً ورود خدمات منظور باشد، مراجعه مشتری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره نظارت ارز، و دریافت اوراق ثبت خدمت، سپس مراجعه به بانک ملت برای دریافت شماره هشت رقمی ثبت سفارش؛
۲. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش یا اوراق ثبت خدمت (برحسب مورد)، پروفرما، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور") به یکی از شعب بانک ملت؛
۳. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش پرداخت مورد نیاز؛
تبصره: میزان پیش دریافت برای واردات هرگونه کالا و خدمات توسط وزارت خانه ها ونهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار در روز گشایش است.
۴. تامین هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی، توسط مشتری؛
۵. افتتاح اعتبار اسنادی، با درج شرط ارائه ۱۰ درصد ضمانت نامه حسن انجام کار (از راه ارسال پیام سوئیفتی)؛
تبصره: درج شرط کسر مالیات و دیگر کسورات قانونی (مطابق نظر"وزارت امور اقتصادی و دارائی") از مبلغ خدمات در ضمن شرایط اعتبار اسنادی ضروری است، مگر آنکه وزرات مذکور کسر مالیات را ضروری نداند.
۶. ارائه صورت حساب انجام کار و اخذ تاییدیه خریدار؛
۷. تامین مابه التفاوت مبلغ پیش دریافت اولیه تا وجه مورد نیاز توسط مشتری، و پرداخت وجه به ذی نفع.
8. ارائه مدارک لازم جهت رفع تعهد ارزی وفق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

اعتبار اسنادی مدتدار حداکثر 6 ماهه جهت واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی

استفاده از این ابزار با هدف حمایت از تولید داخل بوده و صرفاً برای تولیدکنندگانی امکانپذیر می باشد که اقدام به واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی خود می نمایند.
این اعتبار به صورت اعتبار فروشنده (Supply Credit) بوده و خریدار می بایست با استفاده از اعتبار خود، نظر فروشنده مبنی بر پرداخت مدتدار بهای کالاها و هزینه های جانبی مربوطه را جلب نماید.
-اشخاص مجاز: تامین کنندگان واحدهای تولیدی
-واردات مجاز: مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی مجاز به ورود (مطابق مقررات).

مراحل انجام کار:

1.ارائه پروفرما و دریافت مجوز وزارتخانه ذی ربط به وسیله تولیدکننده
2.ارائه درخواست استفاده از تسهیلات به همراه مدارک لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی، به شعبه
3.پس از ظرفیت سنجی اعتباری مشتری، صدور مصوبات اعتباری مربوطه و تعیین میزان پیش دریافت و میان دریافت .
4.بررسی مطابقت با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5.اخذ مجوزهای لازم.
6.تامین پیش دریافت و هزینه های گشایش اعتبار اسنادی توسط مشتری
7.گشایش اعتبار اسنادی مدتدار 6 ماهه.
8.حمل کالا و دریافت اسناد حمل از کارگزار.
9.تامین میان دریافت و کارمزدهای مربوطه توسط مشتری.
10.ظَهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری، برای ترخیص کالا.
11.ترخیص کالا توسط مشتری و ارائه جواز سبز گمرکی مطابق با شرایط اعتبار اسنادی جهت رفع تعهد ارزی.
12.تامین مابقی مبلغ اعتبار در سررسید پرداخت توسط مشتری.

واردات کالا و کالا-خدمات، از راه ثبت سفارش برات اسنادی

ثبت سفارش برات اسنادی یکی از روش های پرداخت ثمن معامله در معاملات است که در ایران به نام"ثبت سفارش براتی" و یا"برات اسنادی" شناخته می شود. این روش در معاملات بین المللی تحت عنوان روش وصولی اسنادی یا Documentary Collection مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در مقایسه با اعتبار اسنادی، برای خریدار ریسک کمتر و برای فروشنده ریسک بیشتری را دربردارد، لذا در مواردی بعنوان روش پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد که اعتماد و اطمینان نسبی فی مابین فروشنده و خریدار وجود دارد.
در برات اسنادی، بانک به عنوان امین و واسطه میان خریدار و فروشنده قرار می گیرد. به دستور فروشنده اسنـاد مربوط به حمل کالا یا انجام خدمات را در مقابل دریافت مبلغ بدهی یا قبول برات به خریدار تحویل می دهد.
  -اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی
  -واردات مجاز: همه کالاهای مجاز (مطابق مقررات واردات و صادرات).

مراحل انجام کار

 ۱. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذیربط و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا یا کالا-خدمات؛
۲. مراجعه مشتری به"وزرات صنعت، معدن و تجارت" و اخذ مجوز ورود کالا؛
۳. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، پروفرما، بیمه نامه، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور") به یکی ازشعب بانک ملت؛
۴. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش دریافت درصورت لزوم؛
۵. ابلاغ شماره برات به مشتری؛
۶. دریافت اسناد حمل پیوست برات، از طریق بانک کارگزار؛
۷. درمورد بروات دیداری، تامین وجه توسط مشتری، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری، و پرداخت وجه بر حسب مورد (ویژه برات های دیداری)؛
۸. درمورد بروات مدت دار، پذیره نویسی توسط مشتری، تضمین پرداخت توسط بانک ملت (در صورت درخواست مشتری و پذیرش بانک)، ظهر نویسی و تحویل اسناد حمل به مشتری برای ترخیص کالا (ویژه برات های مدت دار).
9. ترخیص کالا توسط مشتری و ارائه جواز سبز گمرکی مطابق، در خصوص کلیه بروات اسنادی که ارز آن از محل ارز بین بانکی تامین و پرداخت گردیده است.

واردات کالا از طریق حواله ارزی از محل ثبت سفارش

واردات کالا از راه"حواله ارزی از محل ثبت سفارش"، یکی از روش های پرداخت است. که در این روش ممکن است خریدار پس از دریافت کالا و حصول اطمینان از اینکه کالا مطابق شرایط مورد نیاز اوست، در زمان معین وجه کالا را بپردازد (Open Account) و یا پیش از ارسال کالا و صدور اسناد به فروشنده پرداخت کند (Full Advance Payment).
  - اشخاص مشمول:  همه اشخاص حقیقی و حقوقی.
  - کالاهای مجاز: همه کالاهای مجاز (مطابق مقررات واردات و صادرات).

مراحل انجام کار

  ۱. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذی ربط، و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا؛
۲. مراجعه مشتری به"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، و اخذ مجوز ورود کالا؛
۳. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، پروفرما، بیمه نامه، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور") به یکی از شعب بانک ملت؛
تبصره: انجام تشریفات مناقصه یا ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلار ضروری است.
۴. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، و صدور مصوبه اعتباری؛
۵. اخذ مجوز ارسال حواله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص حواله هایی که مبلغ آنها بیش از اندازه مجاز (تعیین شده در مقررات) باشد؛
۶. تامین هزینه های صدور حواله، توسط مشتری؛
۷. ارسال حواله ارزی؛
۸. حمل کالا و دریافت اسناد حمل؛
۹. ظَهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری، برای ترخیص کالا.
10. ترخیص کالا و اعلام مراتب توسط مشتری به بانک جهت رفع تعهد ارزی.
ED.195.02.29