پنجشنبه 5 مرداد 1396
شفافیت مالی

شفافیت مالی در بانک ملت

در راستای ایجاد شفافیت مالی در بانک ملت، اطلاعات زیرقابل دریافت است:

اطلاعات مربوط به صورتهای مالی

1. خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

2. انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

3. انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

4. مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

5. میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی

6. اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

7. خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات

8. خالص تسهیلات به تفکیک طبقات

9. خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثائق

10. مانده ذخایر به تفکیک عمومی واختصاصی

11. مانده اسناد پرداختنی

12. مانده اقلام زیرخط ترازنامه

13. نحوه محاسبه سودقطعی سپرده گذاران

14. مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

15. مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده

16. مانده بدهکاران موقت

17. مانده بستانکاران موقت

18. سود هر سهم

19. کفایت سرمایه

20. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص

21. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان

22. نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی

23. وضعیت بازار ارزی به تفکیک هر یک از ارزها

24. نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

25. نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

26. نسبت ارزش دفتری داریی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

27. نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات

28. نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها

29. نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها

30. سایراطلاعات

31. صورتهای مالی حسابرسی شده:

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1388

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1389

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1390

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1391

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1392

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1393

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1394

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1395

32. گزارش هیات مدیره به مجامع:

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1391

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1392

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1393

گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1394


اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی

1. سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی

2. واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

3. ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن

4. ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها

5. میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

6. میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی

7. برنامه تداوم فعالیت

8.برنامه مقابله با بحران

9. روش سنجش ریسک نقدینگی

10. ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک عملیاتی

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک بازار

اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

KA.ED.95.03