دوشنبه 6 بهمن 1393
ادارات کل و مدیریت های شعب
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفنوع واحدنام واحدشماره تلفنشماره نمابرحراست منطقهبازرسی منطقه
      
صفحه 1 از 5صفحه، رکورد 1 تا 15 از 63رکورد.
1ادارات کلاداره کل اعتبارات82962072-382962707 1556 (داخلی 2)---
2ادارات کلاداره کل امور مالی66466594-66462263664612291556 (داخلی 2)---
3ادارات کلاداره کل آموزش3391001333910011 1556 (داخلی 2)---
4ادارات کلاداره کل بازرسی و نظارت8889916088899160 1556 (داخلی 2)---
5ادارات کلاداره کل بانکداری الکترونیک15 ـ 8296211682962810 1556 (داخلی 2)---
6ادارات کلاداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری82962070829628201556 (داخلی 2)---
7ادارات کلاداره کل بین الملل82962018 ـ 8296205382962445-82963257  1556 (داخلی 2)---
8ادارات کلاداره کل تدارکات6646219066469775 1556 (داخلی 2)---
9ادارات کلاداره کل حراست88944182-388903653 1556 (داخلی 2)---
10ادارات کلاداره کل حقوقی66707001-266702540 1556 (داخلی 2)---
11ادارات کلاداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی8296204482962919 1556 (داخلی 2)---
12ادارات کلاداره کل سازمان و بهبود روشها82962050-8296204882962703 1556 (داخلی 2)---
13ادارات کلاداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و املاک مازاد82962127-8296216588323168 1556 (داخلی 2)---
14ادارات کلاداره کل فن آوری اطلاعات66403958 - 66411170664608101556 (داخلی 2)---
15ادارات کلاداره کل مدیریت عملیات6670348966713881 1556 (داخلی 2)---