پنجشنبه 5 مرداد 1396
هیأت مدیره

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: ha.akhlaghi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 17-82962015

نمابر: 82963318

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن: 1-82962010

نمابر: 82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

حسن روستا

تلفن: 82962008-82962006

نمابر: 82962739

پست الکترونیک: h.rosta@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

عضو هیأت مدیره

حمید تاجیک

تلفن: 82962096-82962009

نمابر: 82962949

پست الکترونیک: tajik@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911