دوشنبه 11 فروردين 1399En
شعب شیفتی (چرخشی) و کشیک بانک ملت
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفمدیریت شعبنام شعبهکد شعبه9 فروردین10 فروردین11 فروردین14 فروردین
        
صفحه 1 از 41صفحه، رکورد 1 تا 20 از 807رکورد.
1آذربایجان غربیماكو10033فعالفعالفعالفعال
2آذربایجان غربیشوط ماکو10116فعالفعالفعالفعال
3آذربایجان غربیمطهری خوی10140غیرفعالفعالغیرفعالفعال
4آذربایجان غربیبازرگان10157فعالغیرفعالفعالغیرفعال
5آذربایجان غربیمرکزی خوی10215فعالغیرفعالفعالغیرفعال
6آذربایجان غربیدکتر شریعتی خوی10249فعالغیرفعالفعالغیرفعال
7آذربایجان غربیمیدان ولیعصر خوی10264غیرفعالفعالغیرفعالفعال
8آذربایجان غربیقره ضیاالدین10314فعالفعالفعالفعال
9آذربایجان غربیمحله خوی10322غیرفعالغیرفعالفعالغیرفعال
10آذربایجان غربیسلماس10462فعالفعالفعالفعال
11آذربایجان غربیمرکزی ارومیه10603فعالغیرفعالفعالغیرفعال
12آذربایجان غربیبازار ارومیه10611غیرفعالفعالغیرفعالغیرفعال
13آذربایجان غربیخیابان امام ارومیه10637غیرفعالفعالغیرفعالفعال
14آذربایجان غربیمسجد سردار ارومیه10652فعالغیرفعالفعالغیرفعال
15آذربایجان غربیخیابان شهید باکری ارومیه10660غیرفعالغیرفعالغیرفعالفعال
16آذربایجان غربیخیابان شهید مهدی امینی ارومیه10678غیرفعالفعالغیرفعالفعال
17آذربایجان غربیخیابان قیام ارومیه10694غیرفعالفعالغیرفعالغیرفعال
18آذربایجان غربیشهید مطهری ارومیه10702فعالغیرفعالغیرفعالغیرفعال
19آذربایجان غربیخیابان کاشانی ارومیه10710غیرفعالفعالغیرفعالفعال
20آذربایجان غربیخیابان طالقانی ارومیه10728غیرفعالغیرفعالفعالغیرفعال