چهارشنبه 7 خرداد 1399En
برندگان دوره اول جشنواره همراه بانک - جایزه نقدی 25 میلیون ریالی خرید تلفن هوشمند
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفنامنام خانوادگینام پدرچهار رقم آخر کد ملی
     
صفحه 1 از 7صفحه، رکورد 1 تا 20 از 125رکورد.
1قبادویسیخداکرم7883
2رامینمالکی نسبجمشید1945
3سلمانبختیاری فتوحصفر6343
4محمدبیاتغلامرضا4219
5داودرسولی مرواریدریکریم3138
6شهرهغلامیعلی2286
7حسینذوقدارمقدمعلی8595
8النازفرنیاعزت اله1251
9مجیدوظیفه دانغلامرضا9199
10رسولحیدری بنیمحمد2933
11محمودنجفیناصر7450
12سمیهشیرزادیاحمد1640
13ولیرازهعیسی8437
14نسرینمقدم پورحسینعلی4568
15امیر حسینموسوی خواهرسول4579
16مجتبیغلامی فردغلامعلی0773
17محمدلطفیحسن0350
18اصغررحمانیعلی داد2180
19حمید رضاقاسمیعلی اصغر6930
20هاشممرادپور کودیانیلطفعلی0612
برندگان دوره دوم جشنواره همراه بانک - جایزه نقدی 25 میلیون ریالی خرید تلفن هوشمند
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفنامنام خانوادگینام پدرچهار رقم آخر کد ملی
     
صفحه 1 از 7صفحه، رکورد 1 تا 20 از 125رکورد.
1امینپناهی نژادغلامحسین4994
2مسلمامیدیبهمن3820
3رحیممولائی اصلعین اله1031
4رقیهعبدلیاسمعلی6525
5اقاگلمحمدی 7485
6بابکاسدیاسفندیار2608
7قدیرحسینی مقدمحسین1861
8ناصردانیاریحمزه9295
9سمیهپورهاشمزین العابدین7770
10داریوشمحمد کریمیبایرامعلی2731
11محمدسلیمفضیلتسیف الدین6256
12داودفیضیحسن3155
13صفاگلستانیعبدالرسول9079
14خالدمعاویانهوشنگ2265
15حسنقهرمانی مقدممختار2999
16داریوشامیرینورعلی0951
17امیندرستکارکوشکقاضیمحمدعلی2234
18علی حسینپورحسنعلی اصغر5581
19الناززادزیده سرائیایرج0113
20ابراهیممجدکراسماعیل3022
برندگان دوره سوم جشنواره همراه بانک - جایزه نقدی 25 میلیون ریالی خرید تلفن هوشمند
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفنامنام خانوادگینام پدرچهار رقم آخر کد ملی
     
صفحه 1 از 7صفحه، رکورد 1 تا 20 از 125رکورد.
1معصومهدلاورمحمدمهدی1155
2محمدمحمودیحسین3885
3محمدطاهریرضا9121
4قدیرهاشمیولایت7901
5محسنمعصومیمحمد9151
6محمودعلیصفائیحمزه عارف5558
7وحیدهاشمیجلیل5081
8حسینشاه ولیشیخه6731
9رحمانمیرعالیغذی9035
10احمد رضانعمت اللهیحمزه6239
11علیباقرزادهعیسی9998
12اسماعیلبانشیالیاس0662
13علیشریفیمحمدحسن3859
14فرهادهویشیعلی9093
15زهراعلیائیمحمدهاشم9331
16سهرابمردینبی اله9387
17طیبهدهقانی فورخورجیصمصام5674
18جوادبقرائیمحمد4550
19محمدرضامجیدی کوهبنانیمحمود8961
20عزت الهثریائیفیض اله1147
برندگان دوره چهارم جشنواره همراه بانک - جایزه نقدی 25 میلیون ریالی خرید تلفن هوشمند
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفنامنام خانوادگینام پدرچهار رقم آخر کد ملی
     
صفحه 1 از 7صفحه، رکورد 1 تا 20 از 125رکورد.
1مجیدعاشقینجفعلی3241
2محمدبرزوئیعبدالحمید6818
3سامانمیرزائینادر480
4سعیدفتح الهیاله محمد7784
5مسعودفتحعلی بیگیمنصور7672
6مجیدواحدابراهیم887
7محمدجعفریطالب9421
8ابوالحسنمحمدگنجیعبدالحسین9231
9مسعودصفارحسین244
10رسولفتحی میاردانمحمد7216
11محمدعابدی سهرفروزانیقدرت اله5516
12معصومههاشمیعلی9605
13احمدفراستیمحمدجعفر3121
14محسنحجازی خوشاحمد2496
15فریدمجیدی گزردرهعباس1919
16زهرادهقانمختار318
17مجیدافشارروح اله9716
18علیرضااسدیان اصفهانیمحمود7026
19اشرفروفیگرحقیقتصادق9550
20علیطاهریمحمدحسن110
جشنواره همراه بانک
به اطلاع مشتریان گرامی می رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا در ایران از ابتدای اسفندماه و در راستای اجرای دستورالعمل های صادره در ارتباط با این بیماری و منع برگزاری جلسات، امکان برگزاری جلسات، مراسم قرعه کشی و تعیین برندگان دور پنجم و ششم در اسفندماه میسر نگردید و مقرر شد در سال آتی، مراسم قرعه کشی دور پنجم تا هشتم این کمپین، برگزار و نتایج آن در همین صفحه منتشر گردد.