يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
نتایج قرعه کشی کانال تلگرام
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفنامنام خانوادگی
   
1منصورطاهران پور
2علی اصغرآخوندی
3مرتضی گودرزی
4احسانبابایی ترکمبور
5فریدوکیلی
6مهدیاسماعیلی
7مهدیجعفریان
8هانیهشاهی سوندی
9محمددانش
10منصورسیدی
11حسنمجد
12منصورخلیلی
13حامدحمزه
14محمد علیحاجتی گشتی
15حسینفاضلی باوندپور
16فرنازحافظ الفرقان
17آسیهغلامی
18مهساغیور
19علیآدینه
20 اقبالرمضانپور
21هادیرمضانی نژاد
22حسنفریدی اصل
23حسنحسنی
24وحیدغلامی
25محمد تقیسلیمانیان پور
26زهراعلی بیگی
27سمانهشوندی
28مهرانامیری
29محمدعلیعمو زیدی
30حسنجوهری میاب
31مهرانغلامی
32اصغرمحققی
33مجتبیصادقی مقدم
34مطهرهعدالت خواه
35محمودمفرد رباط جزی
36علیباقری رستم آباد
37علی رضاخاشعی
38سحرپور سید عسگری
39کاوانبهرامی
40جوادقنادپور
41جوادتوکلی
42سید تقیحسینی