چهارشنبه 29 خرداد 1398En
تسهیلات ارزی صادراتی کوتاه مدت

تسهیلات ارزی صادراتی کوتاه مدت در قالب اعتبار فروشنده "SUPPLIER's CREDIT"

اعطای تسهیلات ارزی صادراتی کوتاه مدت از محل منابع داخلی بانک  در چارچوب آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوب "4/7/1383" شورای پول و اعتبار و در راستای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ، جهت رفع نیازهای مالی صادرکنندگان ، در قالب سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه جهت صادرات کالا و خدمات به مشتریان ارزنده بخش غیردولتی امکان پذیر می باشد .
تسهیلات برای صادرات کالاها و خدماتی قابل اعطا می باشد که حداقل 60 درصد ارزش کالاها ساخت ایران و یا 60 درصد ارزش خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشند . تشخیص این امر در مورد کالا بر عهده وزارتخانه ذیربط و در خصوص خدمات فنی و مهندسی بر عهده کمیته موضوع ماده 19 آیین نامه مقررات حمایتی دولت مستقر در سازمان توسعه تجارت می باشد.