پنجشنبه 20 مرداد 1401En
سپرده سرمایه گذاری ارزی

سپرده سرمایه گذاری ارزی

سپرده سرمایه گذاری که حداقل برای مدت یکماه نزد بانک باقی بماند و مبلغ سپرده از مبلغ تعیین شده برای افتتاح سپرده کمتر نباشد و بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را طبق قرارداد منعقده تعهد می کند.

شرایط افتتاح حساب سپرده مدت دار:

-داشتن سن قانونی  (18 سال)
-افتتاح حساب ارزی ثانویه(جاری، پس انداز) با همان ارز نزد شعبه افتتاح کننده جهت واریز سود
-افتتاح سپرده های مدت دار با منشاء اسکناس بصورت سه ماهه، شش ماهه،  نه ماهه ، یک ساله 
- افتتاح سپرده های مدت دار با منشاء حواله ، از یک ماهه الی دوازده ماهه 
-ابطال سپرده مدت دار ارزی از محل اسکناس:
-قبل از سه ماه ، هیچگونه سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت.
-بعد از گذشت سه ماه و قبل از سررسید 6، 9 و یکساله ، سود پرداختی متناسب با زمان سپرده منهای 0.5 درصد خواهد بود.
- پرداخت اسکناس به دارندگان حسابهای ارزی که با وجه نقد اقدام به افتتاح حساب ارزی و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی خود می نمایند، تا میزان ارز زمان افتتاح و یا واریز مجدد، صرفاً مشمول پرداخت کارمزد مطابق ضوابط و بخشنامه های جاری بانک خواهد بود.
- چنانچه مشتری پس از افتتاح سپرده (از محل حواله) قبل از 30 روز نسبت به بستن حساب اقدام نماید، به حساب مزبور سودی تعلق نمی گیرد.لازم به ذکراست چنانچه سپرده ای بعد از گذشت 30 روز از زمان افتتاح و قبل از سررسید ابطال گردد، سود پرداختی متناسب با زمان سپرده منهای 0.5 درصد خواهد بود.
-پرداخت اسکناس بابت حواله های وارده ارزی(خارجی) و همچنین سود کلیه سپرده های ارزی( اعم از منشاء اسکناس یا حواله)، اصل و سود اوراق مشارکت ارزی علاوه بر کارمزد پرداخت اسکناس، مشمول پرداخت کارمزد تامین اسکناس مطابق ضوابط و بخشنامه های جاری خواهد بود.
- حداقل مبلغ قابل قبول جهت مانده/ افتتاح حساب مدت دار ارزی مطابق با دستور العمل ها و مقررات جاری بانک خواهد بود. 
نکته: سود این نوع سپرده، با توجه به مدت سپرده و نوع منشاء تعیین و به صورت ارزی محاسبه و به حساب مشتری واریز میشود .