سه شنبه 30 دي 1399En
کارت اعتباری پرنیان

کارت اعتباری پرنیان

کارت اعتباری تجدید ناپذیر

- نوع کارت: تجدید ناپذیر
- نحوه ی بازپرداخت: تقسیطی (حداکثر در 36 ماه با اقساط ماهانه )
- وثیقه: مسدودی سپرده/ سپرده های مدت دار نسبت به اصل و فرع تسهیلات
- سقف کارت:حداکثر معادل ۷۰% مبلغ سپرده/سپرده های مدت دار مشتری تا سقف 5۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال