يکشنبه 3 بهمن 1400En
تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار از محل منابع

تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار از محل منابع داخلی بانک

براساس آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوب 1383/07/04 شورای پول و اعتبار، تسهیلات ارزی صادراتی از محل منابع ارزی داخلی بانک برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش غیردولتی به متقاضیان استفاده از تسهیلات فوق الذکر (بانک های خارجی) با شرایط و ضوابط مربوطه و در قالب اعتبار خریدار قابل اعطا می باشد.
ED.e.keramat 98/05/01 no: 98/651412