جمعه 10 تير 1401En
حساب جاری ارزی

حساب جاری ارزی

حساب جاری ارزی یکی از انواع حساب های قرض الحسنه بانک ملت است که با رعایت ضوابط و مقررات برای متقاضیان (اشخاص حقیقی/ اشخاص حقوقی) افتتاح می شود. دارنده حساب با صدور چک دستور پرداخت وجوه واریز شده به حساب خود را صادر می کند. افتتاح حساب جاری ارزی چند گونه است:
- برای اشخاص حقیقی ایرانی؛
- برای اشخاص حقیقی خارجی؛
- حساب مشترک؛
- برای اشخاص حقوقی ایرانی؛
- برای اشخاص حقوقی خارجی؛
- برای بانک های داخلی و خارجی.
مدارک و شرایط افتتاح حساب 
متقاضیان دارای شرایط افتتاح حساب با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم های مخصوص می توانند حساب جاری ارزی افتتاح کنند:

اشخاص حقیقی

- داشتن سن ۱۸ سال تمام (حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه پذیرفته می شود)؛
- داشتن سواد خواندن و نوشتن؛تبصره:برای افراد روشن دل و بی سواد و معلولین (از ناحیه دو دست) داشتن فرم وکالت نامه که مفاد آن در دفاتر اسناد رسمی توسط شخص مورد اعتماد وی به عنوان وکیل تنظیم شده باشد، الزامی است.
- داشتن حداقل یک معرف صاحب حساب؛
- درخواست کتبی افتتاح حساب؛
- تکمیل کارت افتتاح حساب؛
- اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی (چنانچه"سپرده مشترک" باشد: شناسنامه و کارت ملی شرکا)؛
- داشتن یک معرف، (از مشتریان بانک ملت، یا فردی که برای رییس شعبه بانک شناخته شده باشد)، یا ارائه معرفی نامه یکی از سازمان های دولتی و سفارت خانه کشور متبوع متقاضی که دال بر شناسایی و تأیید وی باشد؛ (ویژه اشخاص حقیقی خارجی)؛
- اصل گذرنامه و فتوکپی آن (ویژه اشخاص حقیقی خارجی)؛
- فتوکپی جواز اقامت در ایران (ویژه اشخاص حقیقی خارجی)تبصره:مدارک الزامی دیگر(ویژه اشخاص خارجی): اصل و فتوکپی گذرنامه، اصل و فتوکپی پروانه اقامت دائم (اتباع عراقی: دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش ۴ ، گذرنامه؛ اتباع افغانی: مدارک مذکور، و برگه آمایش ۵ به جای ۴) .
- بلامانع بودن افتتاح حساب جاری ریالی و ارزی (براساس استعلام، و ضوابط بانک مرکزی از جمله نداشتن چک برگشتی)تبصره:برای افتتاح حساب های دولتـی استعلام داشتن چک برگشتی صاحبان امضا نیاز نیست.

اشخاص حقوقی

- اصل  شناسنامه عکس دار و کارت ملی همه صاحبان امضا؛
- اصل و کپی اساس نامه؛
- اصل و کپی آگهی تاسیس؛
- اصل و کپی روزنامه رسمی، و آگهی آخرین تغییرات؛
- اصل و کپی اولین صورت جلسه هیأت موسس؛
- اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها؛
- اصل و کپی شرکت نامه؛
- تکمیل فرم نمونه امضا،
- درخواست کتبی افتتاح حساب؛
- تکمیل کارت افتتاح حساب؛
- مجوز خزانه داری کل"وزارت امور اقتصاد و دارایی" (ویژه حساب های دولتی).
KA.ED.95.02.29