يکشنبه 24 تير 1403En
مضاربه

مضاربه

مضاربه، یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد.
عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند. بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل (شخص حقیقی یا حقوقی) قرار می‌دهد. این سرمایه می‌تواند به صورت یک جا یا برحسب نیاز به تدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرارگیرد.
نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک‌ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد است.

مدارک اساسی مورد نیاز

  اشخاص حقیقی

   - داشتن حساب بانک ملت
   - درخواست متقاضی
   - پروانه کسب یا مجوز صنفی مجاز و معتبر
   - اصل شناسنامه و کارت ملی
   - کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب 
   - داشتن وثائق معتبر و ارائه به بانک
   - سایر مدارک مورد نیاز ( بر حسب مورد، پس از مراجعه به شعبه تعیین می‌شود)

  اشخاص حقوقی

   - داشتن حساب بانک ملت
   - درخواست متقاضی
   - اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت 
   - مجوز صنفی معتبر که حاکی از انجام کار بازرگانی و تجارت (خرید و فروش کالا) باشد.
   - اساس نامه
   - اظهارنامه مالیاتی
   - آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
   - صورت های مالی
   - کارت بازرگانی برای واردات
   - داشتن وثایق معتبر
   - سایر مدارک و مستندات و مجوزها (پس از مراجعه به شعبه تعیین می شود)

مراحل انجام کار

1. تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
2. بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک
3. اخذ وثیقه 
4. انعقاد قرارداد مضاربه
5. صدور چک تسهیلات به تصویب رسیده