دوشنبه 24 مرداد 1401En
تنزیل اسناد (خرید دین)

تنزیل اسناد (خرید دین) 

خرید دین اسناد اعتبارات و بروات اسنادی ارزی صادراتی مدتدار به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی می باشد.

حق رجوع 

منظور از حق رجوع آن است که در صورت عدم ایفای تعهدات ناشی از معامله اسناد حمل اعتبارات و یا بروات اسنادی، بانک می تواند جهت اخذ وجه اسناد تنزیل شده به صادرکننده ایرانی (ذینفع اعتبار/ برات اسنادی) مراجعه نماید.

شرایط و مدارک مورد نیاز 

1.  درخواست صادرکننده در خصوص تنزیل اسناد با حق رجوع/ بدون حق رجوع به واحد ارزی شعبه به همراه مستندات مربوطه .
2.  اعتبار اسنادی مدت دار صادراتی به نفع صادرکننده ایرانی که اسناد آن معامله شده و بدهی قطعی بانک گشایش کننده اعتبار و یا موسسه اعتباری خارجی معتبر و مورد تایید بانک، به فروشنده ایرانی تلقی گردد (بانک ملت می بایست به عنوان بانک ابلاغ کننده و معامله کننده اسناد تعیین گردیده باشد).
3. بروات اسنادی (وصولی ها) مدتدار با قبولی خریدار و همچنین تایید و تعهد پرداخت وجه بروات توسط یکی از بانکهای معتبر خارجی(مورد تائید اداره کل بین الملل).
4. اخذ استعلام کتبی مبنی بر فقدان بدهی و تعهدات سررسید شده ، معوق ، مشکوک الوصول و چک برگشتی توسط واحد ریالی .
5. اخذ کد اعتباری توسط واحد ریالی .
6. تائید عدم اخذ تسهیلات صادراتی اعم از ارزی و ریالی بابت اسناد ارایه شده توسط واحد ریالی .
بدیهی است در صورت تسویه تسهیلات صادراتی اخذ شده، تنزیل اسناد این گونه مشتریان بلامانع خواهد بود.
7. اخذ پیام سوئیفتی رمز دار از کارگزار مبنی بر تعهد پرداخت در سررسید اعتبارات/ بروات اسنادی صادراتی .

با حق رجوع 

1. اخذ درخواست متقاضی توسط واحد ارزی ذیربط مبنی بر استفاده از تسهیلات با حق رجوع .
2. ارجاع درخواست متقاضی به همراه تصویر مدارک مورد اشاره به شعبه ریالی به منظور بررسی اهلیت و ظرفیت اعتباری و اخذ مصوبه در چارچوب دستورالعمل ها ومقررات جاری بانک در حدود اختیارات تفویضی .
3. اخذ وثایق مطابق با مفاد مصوبه اعتباری صادره توسط واحد ریالی

بدون حق رجوع 

1. اخذ درخواست متقاضی توسط واحد ارزی ذیربط مبنی بر استفاده از تسهیلات بدون حق رجوع .
2. اعلام مراتب از سوی واحد ارزی ذیربط به انضمام تصویر مدارک مورد نیاز به اداره کل بین الملل- واحد کارشناسی تامین ارز تسهیلات ارزی جهت طرح موضوع در کمیسیون روابط کارگزاری به منظور تائید بانک گشایش کننده یا تایید کننده اعتبارات و بروات اسنادی صادراتی .
3. اداره کل بین الملل بر اساس شرح وظایف محوله پس از پذیرش یا رد درخواست واصله توسط کمیسیون روابط کارگزاری ، نسبت به اعلام مراتب تصمیمات کمیسیون مبنی بر تایید یا رد تقاضا به شعبه مربوطه حداکثر پس از دو روز کاری اقدام خواهد نمود.
4. در این حالت تنزیل اسناد موضوعه بر اساس حدود تعیین شده کمیسیون روابط کارگزاری و به پشتوانه بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی صادره از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران صورت خواهد پذیرفت.