جستجو در شعب داخلی بانک
نام شعبه:سلمان شهر
شماره حسابگری:57943
استان:مازندران
شهرستان:سلمان شهر
مدیریت شعب:استان مازندران
كدارتباطی:11
تلفن رييس شعبه:54616511
تلفن معاون:54614552
تلفن سپرده و خدمات:54616751
تلفن اعتبارات:54612251
نمابر:54615055
كدپستی:4671717849
نشانی:سلمان شهر، خیابان امام خمینی، طبقه همکف ساختمان قوه الماس خاورمیانه