مناقصه جدید
تمدید زمان مناقصه عمومی شماره (1400/101)
توضيحات:ارسال انبوه پیامک های بانک از تمامی اپراتورهای فعال کشور
متن:
بانک ملت در نظـر دارد پروژه " ارسال انبوه پیامک های بانک از تمامی اپراتورهای فعال کشور" را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق و RFP پیوست، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی (غیر از بانک ملت) به مبلغ 39.375.000.000 ریال یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14001750010101115 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
آدرس دريافت مدارک:تهران- خیابان طالقانی- مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: عظیمی/ رفیعی
دريافت مدارک از تاريخ:1400/01/16
دريافت مدارک تا تاريخ:1400/01/19
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1400/03/01 14:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1400/03/02 09:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
معرفینامه و فیش واریز مبلغ500,000  ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه واریز 14001750010101224 ( قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
تعداد بازدید:
552