سقف حواله اینترنتی مشتریان در محیط بانکداری اینترنتی بانک ملت با استفاده از یکبار رمز افزایش یافت .