بانک ملت به عنوان یکی از پنج بانک محبوب کشور در سال ۱۳۹۶ انتخاب شد.