جمعه 27 مرداد 1396
برندگان جایزه 1556 متر اسکناس پنجاه هزار ریالی معادل 471.515.151 ریال- جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت، دوره منتهی به 95/03/31
نام مدیریت شعبه:نام شعبه:کد شعبه:
نام صاحب حساب:شماره حساب:جستجو
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 500.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو به مدت 3 ماه یا 90 روز متوالی می باشد.
برندگان جایزه کمک هزینه خرید صنایع دستی به مبلغ سی میلیون ریال - جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت، دوره منتهی به 95/03/31
نام مدیریت شعبه:نام شعبه:کد شعبه:
نام صاحب حساب:شماره حساب:جستجو
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 500.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو به مدت 3 ماه یا 90 روز متوالی می باشد.