پنجشنبه 28 فروردين 1393

 سامانه حواله الکترونیک بین بانکی ( سحاب )
سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی، سامانه ای است که امکان انتقال وجوه موجود در حساب کارت بانکی یک مشتری را  آنی به حساب کارت بانکی خود یا فرد دیگری در سایر بانک های عضو شبکه سحاب فراهم می نماید.
بهره برداری از این خدمت در تسهیل و تسریع نقل و انتقال وجوه بین بانکی  تاثیری بسزائ داشته و نه تنها از جابه جائی بی مورد  اسکناس، چک های مسافرتی و ... جلوگیری می کند بلکه نقل و انتقالات یاد شده را در محیطی امن و  در کوتاه ترین زمان ممکن برای دارندگان کارت های بانکی میسر می سازد.
 دارندگان ملت کارت های بانک می توانند از طریق پایانه های خودپرداز بانک ملت و سایر بانک های عضو شبکه سحاب، پایانه های POS شعب، بانکداری اینترنتی و همراه بانک نسبت به واریز وجه به سایر کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام نمایند.
خاطر نشان می نماید انجام عملیات انتقال وجه صرفاً از طریق پایانه های خودپرداز و پایانه های POS شعب بانکی که"حساب کارت بانکی صادر کننده دستور پرداخت"و یا"حساب کارت بانکی ذی نفع" متعلق به آن باشد، ممکن است.  

حالات ممکن انتقال وجه از طریق پایانه خودپرداز در دو بانک فرضی زیر در جدول آمده است:

انتقال وجه از ملت کارت

از طریق پایانه خود پرداز بانک صادرات به

سپهر کارت

انتقال وجه از ملت کارت

از طریق پایانه خود پرداز بانک ملت به

سپهر کارت

انتقال وجه از ملت کارت

از طریق پایانه خود پرداز بانک صادرات به

ملت کارت

انتقال وجه از سپهر کارت

از طریق پایانه خود پرداز بانک ملت به

ملت کارت

انتقال وجه از سپهر کارت

از طریق پایانه خود پرداز بانک صادرات به

ملت کارت

انتقال وجه از سپهر کارت

از طریق پایانه خود پرداز بانک ملت به

سپهر کارت

 

بابت هر انتقال وجه از طریق پایانه های خودپرداز عضو سحاب، کارمزد حواله از حساب کارت صادر کننده دستور پرداخت کسر خواهد شد.
 

 

کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392