شنبه 30 فروردين 1393

 ضمانت نامه هاى ارزى

تعریف ضمانت نامه (Letter of Guarantee )

   ” ضمانت نامه بانکی، تعهدی کتبی و غیرقابل برگشت‏،‌ برای پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذی نفع ضمانت نامه است، درصورتی که ضمانت خواه از انجام تعهدات خود برطبق قرارداد منعقده با ذی نفع،‌ قصور نماید و یا به هر دلیل از انجام قرارداد مربوطه خودداری کند.“

انواع ضمانت نامه از نظر ماهیت
وارداتی
صادراتی

1. وارداتی
به آن دسته از ضمانت نامه هایی گفته می شود که به پشتوانه ضمانت نامه متقابل دریافتی از یک بانک کارگزار خارجی به عنوان وثیقه (Collateral) به نفع خریداران/کارفرمایان ایرانی به ارز یا ریال صادر می شوند.

نکته
 برای اطلاع از اسامی بانک های مورد قبول بانک و همچنین برای دریافت فرم های استاندارد بانک و اطلاع از شرایط لازم در متن ضمانت نامه متقابل با اداره ضمانت نامه های ارزی در اداره کل عملیات ارزی تماس گرفته شود.

2-صادراتی
به آن دسته از ضمانت نامه هایی گفته می شود که به پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانت خواه (و یا ارائه ضمانت نامه متقابل توسط یکی از بانک های داخلی به عنوان وثیقه) به ارز یا ریال صادر می شوند.

ضمانت نامه های صادراتی از نظر موضوع به سه گروه تقسیم می شوند:
الف- ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
ب- ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور کالا
ج- ضمانت نامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی
ضمانت نامه های مربوط به موضوعات بالا به صورت انواع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و سایر انواع ضمانت نامه صادر می شود.

توجه
صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

خدمات واحد کارشناسی ضمانت نامه های ارزی
خدمات این اداره در زمینه صدور انواع ضمانت نامه های وارداتی شامل:
 • حسن انجام کار ________________________________________ Good Performance Guarantee
 • پیش پرداخت __________________________________________ Advance Payment Guarantee
 • شرکت در مناقصه ________________________________________________ ‏‏Tender/Bid Bond
 • کسور وجه الضمان _________________________________________________ Retention Bond
 • گمرکی _____________________________________________ Temporary Import Guarantee


ضمناَ کادر متخصص این واحد آماده ارائه خدمات زیرهستند:

1. صدور انواع ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
2. صدور انواع ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران‏،‌ مشاوران و سازندگان داخلی که اجراء کننده تمام و یا بخشی از پروژه های بین المللی در داخل کشور می باشند.
3. صدور ضمانت نامه های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی برای صدور کالا.
4. صدور ضمانت نامه های تعهد پرداخت ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی در قالب انواع قرارداد از جمله:
 • Import Trade Financing Operation -ITFO
 • Murabaha
 • SUKUK
 • (Export Finance Scheme (EFS

الف) ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی

مدارک موردنیاز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گواهی تایید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (حاوی سقف ضمانت نامه و ...)
اخذ مصوبه شماره 59339/ت 27213/ک مورخ 23/10/1382 هیأت محترم وزیران از کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران (حاوی سقف ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد)
تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تاییدیه امضاء نامه ضروری است.) برای ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت.
ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخش های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت ها (درمورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو برگ.

تاییدیه کمیته اعتباری بانک
پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر این که چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع موضوعیت یابد، ضمانت خواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.

تامین وثایق
• میزان وثایق مطابق با مفاد آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و براساس توانمندی های شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
 •نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانت نامه های خدمات فنی و مهندسی حداکثر نیم درصد و عهـده متقاضی ضمانت نامه است.

ب ) ضمانتنامه های صادراتی موضوع کالا

مدارک موردنیاز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تایید صلاحیت متقاضی درخصوص توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذی ربط (حاوی سقف ضمانت نامه و ...)
تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تاییدیه امضا‌ء نامه ضروری است).
ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد، یا اعتبار اسنادی و یا ابلاغیه ارجاع کار- بخش های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت ها (در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو برگ.
تاییدیه کمیته اعتباری بانک.

مرحله پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع موضوعیت یابد،
ضمانت خواه مکلف به تامین وجه ضمانت نامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.
مبنای تعرفه کارمزد براساس نوع و ترکیبی از وثایق و عهده متقاضی ضمانت نامه می باشد.

ج-ضمانت نامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی

مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
توجه: صدور انواع ضمانت نامه ها در این قالب تا مبلغ دویست هزار دلار نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تاییدیه امضا‌ء نامه ضروری است) برای ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت.
ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار بخش های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت ها (در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو برگ.
تائیدیه کمیته اعتباری بانک.


پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر این که چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع موضوعیت یابد، ضمانت خواه مکلف به تامین وجه ضمانت نامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.
-میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و براساس توانمندی های شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد شد.
-نرخ کارمزد سالانه این بانک جهت صدور ضمانت نامه های مورد اشاره براساس نوع و ترکیبی از وثیقه و عهده متقاضی ضمانت نامه خواهد بود.
درصورت تودیع کل مبلغ ضمانت نامه به صورت ارز یا معادل ریالی آن به نرخ روز نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان توسعه تجارت و کمیته اعتباری بانک نیست.
 برای اخذ اطلاعات بیشتر با اداره ضمانت نامه های ارزی- اداره کل عملیات ارزی مستقر در ساختمان مرکزی فرصت تماس گرفته شود.
نکته1: بانک ها مجاز به صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت ارزی بابت تضمین وام، هرنوع تسهیلات ارزی دریافتی از موسسات، منابع مالی و بانک های خارجی ”به جز مواردی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده، نیستند.“
نکته2: صدور انواع ضمانت نامه های ارزی موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی صرفاَ درصورت توثیق 100درصد عین وجه الضمان به ارز و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
نکته3: قبول و ابلاغ ضمانت نامه مستقیم در رابطه با اعتبار اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تامین می گردد و همچنین ضمانت نامه مستقیم صادره توسط بانک های ایرانی، شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانک های ایرانی بلامانع است.

تلفنهای اداره کل عملیات ارزی- اداره ضمانت نامه های ارزی

مدیریت 82962020
اداره ضمانتنامه های ارزی 82962523  82962328   82962521
فاکس 82962704   82962504
SWIFT BKMTIRTHLGD
تلکس 212483msfxir
آدرس تهران- خیابان آیت ا... طالقانی- نبش خیابان فرصت- شماره 276

 

 

کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392