سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
ضمانت نامه ارزی

ضمانت‌نامه هاى ارزى

تعریف ضمانت‌نامه 

ضمانت‌نامه بانکی (Letter of Guarantee) تعهدی است کتبی و برگشت‏‌ناپذیر‌ برای پرداخت مبلغ معینی وجه نقد که درصورت قصور یا خودداری ک ه ضمانت‌خواه از انجام تعهدات مندرج در قرارداد باید به ذی نفع ضمانت‌نامه بپردازد.

انواع ضمانت‌نامه ارزی دو گونه است؛ وارداتی، صادراتی.

  ضمانت‌نامه وارداتی به ضمانت نامه هایی گفته می‌شود که به پشتوانه ضمانت نامه متقابل (Counter Guarantee) دریافتی از یک بانک کارگزار خارجی به عنوان وثیقه (Collateral) به نفع خریداران/کارفرمایان ایرانی به ارز یا ریال صادر می‌شود.
برای اطلاع از اسامی بانک‌های قابل پذیرش برای دریافت فرم های استاندارد، و اطلاع از شرایط لازم در متن ضمانت‌نامه متقابل، با"اداره ضمانت‌نامه های ارزی" (در اداره کل عملیات ارزی) تماس می‌توان گرفت.
  ضمانت‌نامه صادراتی به ضمانت‌نامه هایی گفته می‌شود که به پشتوانه وثیقه‌های دریافتی از ضمانت‌خواه (یا ضمانت‌نامه متقابل یکی از بانک‌های داخلی به عنوان وثیقه) به ارز یا ریال صادر می‌شود.
صدور ضمانت‌نامه ارزی صادراتی (با توجه به بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 6/10/1386) و اصلاحیه‌های (شماره 1016/60، مورخ 7/6/1388؛ شماره 1017/60، مورخ 22/7/1389؛ شماره 1032/60، مورخ 12/12/1389) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی) به چهار صورت ممکن است؛
  - صدور کالاهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، ...)، 
  - صدور خدمات فنی و مهندسی، 
  - صدور در چارچوب قراردادهای داخلی،
  - صدور سایر ضمانت‌نامه های ارزی.
توجه: برای صدور ضمانت‌نامه های ارزی صادراتی شرکت در مناقصه به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیاز نیست.

خدمات واحد کارشناسی ضمانت‌نامه های ارزی

  صدور انواع ضمانت‌نامه وارداتی:

   - ضمانت‌نامه حسن انجام کار _________________________________Good Performance Guarantee
   - ضمانت‌نامه پیش پرداخت __________________________________Advance Payment Guarantee
   - ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه ________________________________________ ‏‏Tender/Bid Bond
   - ضمانت‌نامه کسور وجه‌الضمان _________________________________________Retention Bond
   - ضمانت‌نامه گمرکی _______________________________________Temporary Import Guarantee

  ضمناً کادر متخصص این واحد آماده ارائه خدمات زیر هستند:

   - صدور انواع ضمانت‌نامه ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی؛
   - صدور انواع ضمانت‌نامه ارزی مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران و سازندگان داخلی (اجراکننده همگی یا بخشی از پروژه‌های بین‌المللی در داخل کشور)؛
   - صدور ضمانت‌نامه مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی (برای صدور کالا)؛
   - صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت ارزی (به نفع بانک توسعه اسلامی) در قالب انواع قرارداد؛ از جمله:
 - Import Trade Financing Corporation -ITFC
   - Murabaha
   - SUKUK
   - Export Finance Scheme (EFS)

مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت‌نامه های ارزی صادراتی 

  مراحل انجام کار برای اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مدارک مورد نیاز:

 - تکمیل فرم مشخصات ضمانت‌نامه درخواست شده شامل نام متقاضی، نام ذینفع، مبلغ و نوع ارز، درصد مبلغ ضمانت‌نامه به  کل قرارداد، نوع، موضوع و سررسید ضمانت‌نامه در سربرگ شرکت، با امضا و مهر مجاز شرکت برای ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت؛
 - تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانت‌نامه"شرکت در مناقصه")، و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار (بخش‌های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت‌ها، درمورد ضمانت‌نامه های"حسن انجام کار" و"پیش پرداخت"، در دو برگ.
 - پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر این که چنانچه پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانت‌خواه مکلف به تامین وجه ضمانت‌نامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ملت اعلام نماید و نیز با رعایت مفاد مجموعه مقررات آن بانک در روز مطالبه ضمانت‌نامه خواهد بود.
تبصره 1: در خصوص"خدمات فنی و مهندسی" ارائه گواهی تایید صلاحیت ضمانت‌خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (حاوی سقف ضمانت‌نامه و ...) و اخذ مصوبه شماره 27057/40527 مورخ 8/2/1389 هیأت محترم وزیران از کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران (حاوی سقف ضمانت‌نامه و مبلغ کل قرارداد)(مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی) الزامی است.
تبصره2: در خصوص"کالای تولیدی (صنعتی ، کشاورزی، معدنی و ...)" ارائه گواهی تأیید صلاحیت ضمانت‌خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد و یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط الزامی است.

تامین وثایق 

میزان وثایق براساس آیین‌نامه"صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها" و براساس اطلاعیه شماره 7511/2 مورخ 30/11/1391 ابلاغی از سوی ادارات کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری و عملیات ارزی می‌باشد.

نرخ کارمزد

در چارچوب بخشنامه شماره 1467/4 مورخ 26/7/1386 ابلاغی توسط ادارات کل عملیات ارزی و خارجه و بخشنامه شماره 1206/1 مورخ 4/10/1387 ابلاغی توسط اداره کل عملیات ارزی و اعتبارات و اصلاحیه های بعدی با توجه به نوع، میزان، و ترکیب وثایق ماخوذه و نوع ضمانت‌نامه درخواست شده نرخ کارمزد تعیین می‌گردد. 
نرخ کارمزد صدور ضمانت‌نامه های"خدمات فنی و مهندسی" حداکثر نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت‌نامه در سال است.

توجه:

صدور انواع ضمانت‌نامه های ارزی صادراتی در قالب قراردادهای داخلی تا مبلغ معادل ده میلیارد ریال نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
نکته1: بانک‌ها مجاز به صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت ارزی بابت تضمین وام و هرنوع تسهیلات ارزی دریافتی از موسسات مالی و بانک‌های خارجی به جز مواردی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده نیستند..
نکته2: صدور انواع ضمانت‌نامه های ارزی موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی صرفاَ درصورت توثیق 100درصد عین مبلغ ضمانت‌نامه به ارز ، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
نکته3: بر طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبول و ابلاغ ضمانت‌نامه مستقیم در رابطه با اعتبار اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تامین می‌گردد و همچنین ضمانت نامه مستقیم صادره توسط بانک‌های ایرانی، شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانک‌های ایرانی بلامانع است.

تلفن‌های اداره کل عملیات ارزی- واحد کارشناسی ضمانت‌نامه های ارزی

مدیریت
82962020
واحد کارشناسی ضمانت‌نامه های ارزی
82962864-82962521-82962328
نمابر
82962704-82962504
کد سوئیفتی
BKMTIRTHLGD
تلکس
212483msfxir
نشانی
تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، نبش خیابان شهید عباس موسوی (فرصت)، شماره 276 کد پستی 1581736911