پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
مجموعه بروشورهای خدمات ارزی

 اعتبارات اسنادی   
 اعتبار اسنادی یک روش و وسیله تضمین پرداخت است که به موجب آن یک بانک برای پرداخت مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات، متعهد می شود، مشروط به این که اسناد مقرر شده حاکی از ارسال کالا یا انجام خدمات در موعد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی توسط فروشنده ارائه شود.

گشایش اعتبارات اسنادی دیداری بابت واردات کالا  

• اشخاص مشمول
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

•  نوع کالا
کلیه کالاهای مجازبه موجب مقررات صادرات و واردات

•  مراحل انجام کار
-  مراجعه مشتری به وزارتخانه ذی ربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورودکالا
-  مراجعه مشتری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز ورود کالا
- ارائه اوراق ثبت سفارش ممهورشده به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروفرما، بیمه نامه و درصورت نیاز، مجوز سازمان حمل و نقل و پایانه های کشوربه یکی از شعب ارزی بانک ملت
تبصره: انجام تشریفات مناقصه و یا ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلارالزامی است.
-  بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت مورد نیاز
تبصره: میزان پیش پرداخت برای واردات همه کالاها توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند 100 درصد مبلغ اعتبار درروز گشایش
-  تامین هزینه های افتتاح اعتباراسنادی توسط مشتری
 - افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی
-  حمل کالا و دریافت اسناد حمل از کارگزار
 - تأمین ما به التفاوت وجه مورد نیاز تا مبلغ پیش پرداخت اولیه توسط مشتری، ظهر نویسی و تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا

گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یک ساله (ریفاینانس) منعقده بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملت

 اشخاص مشمول: کلیه واردکنندگان اعم از تولیدی و تجاری که نسبت به واردات کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اقدام می‌نمایند، می‌توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس کنند.
 اشخاص مجاز:اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تولیدی و تجاری با سابقه اعتباری حداقل 5 سال، تولیدکنندگان و وارد کنندگان دارو و مواد دارویی، خودروسازان و قطعه‌سازان
 •کالاهای مجاز: کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات قابل ورود به کشور 
 • مراحل انجام کار:
1.  مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد و ارائه تقاضانامه استفاده از تسهیلات
2. صدور مصوبه اعتباری توسط مراجع ذی ربط (شعبه، مدیریت امور شعب، اداره کل اعتبارات و هیأت مدیره بانک ملت) براساس حدود اختیارات تفویض شده
3. انعکاس تقاضا از طریق شعب ارزی به ضمیمه تصاویر مصوبه، اوراق ثبت سفارش و پروفرما به اداره کل عملیات ارزی و یا اداره کل خارجه
4. اخذ مجوز از اداره کل عملیات ارزی مبنی بر اختصاص خط اعتباری منعقده بین بانک مرکزی یا اختصاص خط اعتباری توسط اداره کل خارجه از محل قراردادهای منعقده
5. ارائه بیمه‌نامه، تأمین هزینه گشایش و پیش‌پرداخت به میزان حداقل 10 درصد توسط مشتری و متعاقباً افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی
6. صدور گواهی ثبت آماری توسط اداره کل عملیات ارزی بانک ملت پس از دریافت نسخ سند گشایش اعتبار، اوراق ثبت سفارش و پروفرمای مربوطه از شعب ارزی
7. ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور LETTER OF INCLUSIONبرای آن دسته از قراردادهایی که نیاز به صدور LOI دارند.
8.  تأمین حداقل 10درصد اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در زمان معامله اسناد، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری.
9.  تأمین حداکثر 80 درصد مابقی اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در سررسید پرداخت وجه به کارگزار
توضیح1:آن قسمت از وجه اعتبار اسنادی که توسط کارگزار در زمان معامله اسناد به فروشنده پرداخت می شود تسهیلات اعطایی تلقی می گردد.
توضیح2: این تسهیلات در داخل سقف مجاز فردی اعطای تسهیلات محسوب می شود.
توضیح3: اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز فردی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

واردات خدمات و کالا/خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی
اشخاص مشمول کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
نوع خدمات خدمات مشاوره کارشناسان خارجی ،‌ انجام آموزش اعم از داخل کشور و یا خارج از کشور، خدمات کارشناسی اعم از نصب و راه اندازی دستگاه های که به خارج ارسال می شود، خدمات ایزو استفاده از شبکه رایانه ای مانند اینترنت و اجاره دستگاه ها، اسناد طراحی و مهندسی و .... به ارزش کمتر از 900000دلار، درمواردی که واردات خدمات و یا کالا/ خدمات به ارزش بیش از مبلغ مذکور مورد نظر باشد، اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
•  مراحل انجام کار در مورد پروفرماهایی که بابت واردات کالا/ خدمات صادر شده:
-  مراجعه مشتری به وزارتخانه ذی ربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورود کالا
تبصره:چنانچه صرفا ورود خدمات مورد نظر باشد، مراجعه مشتری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دریافت اوراق ثبت خدمت سپس مراجعه به بانک ملت برای دریافت شماره 8 رقمی ثبت سفارش
- ارائه اوراق ثبت سفارش و یا ثبت خدمت (حسب موارد مذکور)، پروفرما و درصورت نیاز مجوز سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور به یکی از شعب ارزی بانک ملت
-  بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت مورد نیاز
تبصره: میزان پیش پرداخت برای واردات کلیه کالاها و خدمات توسط وزارتخانه ها ونهادهای دولتی که ازبودجه عمومی استفاده  می نمایند100 درصد مبلغ اعتبار در روز گشایش است.
 - تامین هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی توسط مشتری
 - افتتاح اعتبار اسنادی با درج شرط ارائه 10 درصد ضمانت نامه حسن انجام کار از طریق ارسال پیام سوئیفتی
تبصره:درج شرط کسر مالیات و دیگر کسورات قانونی مطابق نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی از مبلغ خدمات در شرایط اعتبار اسنادی الزامی است، مگر آن که وزرات مذکور عدم لزوم کسر مالیات را تایید کند.
 - ارائه صورت حساب انجام کار و اخذ تاییدیه خریدار
-  تامین مابه التفاوت مبلغ پیش پرداخت اولیه تا وجه مورد نیاز توسط مشتری و حواله وجه به ذینفع

واردات کالا و کالا/ خدمات از طریق ثبت سفارش برات
تعریف: واردات به طریق فوق درمواقعی انجام می شود که اعتماد کامل بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد.
در وصولی اسنادی، بانک به عنوان امین و واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می کند، به دستور فروشنده اسناد را که حاکی از حمل کالا و یا انجام خدمات می باشد، در مقابل دریافت مبلغ بدهی و یا قبول برات به خریدار ارائه می کند.

•  اشخاص مشمول
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

 • کالاهای مجاز
کلیه کالاهای مجاز طبق مقررات واردات و صادرات

 • مراحل انجام کار
-  مراجعه مشتری به وزارتخانه ذیربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورود کالا و یا کالا/خدمات
-  مراجعه مشتری به وزرات صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز ورود کالا
 - ارائه اوراق ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت صنعت، معدن و تجارت ، پروفرما، بیمه نامه و درصورت نیاز، مجوزسازمان حمل ونقل و پایانه های کشور به یکی ازشعب ارزی بانک ملت
-  بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدورمصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت درصورت لزوم
 - ابلاغ شماره برات به مشتری
 - دریافت اسناد حمل منضم به برات از طریق بانک کارگزار
 - درمورد بروات دیداری، تامین وجه توسط مشتری، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری و حواله وجه (حسب مورد)
 - درمورد بروات مدت دار، قبولی نویسی توسط مشتری، تضمین پرداخت توسط بانک ملت (در صورت درخواست)، ظهر نویسی و تحویل اسناد حمل به مشتری برای ترخیص کالا

 
کلیه حقوق محفوظ است. بانک ملت(سهامی عام) 1392