جمعه 7 خرداد 1395
اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی 

اعتبار اسنادی روشی برای تضمین پرداخت بهای کالا و خدمات است که به موجب آن، بانک تعهد می کند مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات پرداخت کند؛ به شرط عرضه کردن اسناد نشان دهنده ارسال کالا یا انجام خدمات در موعد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی توسط فروشنده .

گشایش اعتبار اسنادی دیداری، بابت واردات کالا 

  -اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی.
  - نوع کالا: همه کالاهای مجاز برطبق مقررات صادرات و واردات.

مراحل انجام کار

  1. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذی ربط، و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا؛
  2. مراجعه مشتری به"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، و اخذ مجوز ورود کالا؛
  3. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، پروفرما، بیمه نامه، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور") به یکی از شعب بانک ملت؛
  تبصره: انجام تشریفات مناقصه یا ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلار الزامی است.
  4. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش دریافت مورد نیاز؛
  تبصره: میزان پیش دریافت برای واردات همه کالاها توسط وزارت خانه ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند 100 درصد مبلغ اعتبار در روز گشایش اعتبار.
  5. تامین هزینه های گشایش اعتبار اسنادی، توسط مشتری؛
  6. گشایش اعتبار اسنادی، پس از طی مراحل تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
  7. حمل کالا، و دریافت اسناد حمل از کارگزار؛
  8. تأمین ما به التفاوت وجه مورد نیاز (تا مبلغ پیش دریافت اولیه) توسط مشتری، ظَهر نویسی و تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا.

گشایش اعتبار اسنادی ریفاینانس، با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی (حداکثر یک ساله) 

  -اشخاص مشمول: همه واحدهای تولیدی و تجاری واردکننده (واردات کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات) می‌توانند اقدام به گشایش اعتبار اسنادی ریفاینانس کنند.
  -اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی و حقوقی
  -واردات مجاز: کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی مجاز به ورود (مطابق مقررات).

مراحل انجام کار

  1. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذی ربط، و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا؛
  2. مراجعه مشتری به"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، و اخذ مجوز ورود کالا؛
  3. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از گوزارت صنعت، معدن و تجارت"، پروفرما، بیمه نامه، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور") به یکی از شعب بانک ملت؛
  تبصره: انجام تشریفات مناقصه یا ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلار ضروری است.
  4. مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد، و ارائه تقاضانامه استفاده از تسهیلات؛
  5. صدور مصوبه اعتباری (توسط مراجع ذی ربط، براساس حدود اختیارات تفویض شده)؛
  6. اختصاص خط اعتباری ریفاینانس از محل قراردادهای منعقده، پس از اخذ مجوزهای لازم؛
  7. تأمین هزینه گشایش و پیش‌ دریافت (به میزان اصل و فرع) توسط مشتری (برطبق مصوبه)، و سپس افتتاح اعتبار اسنادی پس از طی مراحل تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
  8. ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدورLETTER OF INCLUSION مخصوص قراردادهایی که نیاز به صدور LOI دارد.
  9. تأمین میان دریافت (به میزان اصل و فرع) توسط مشتری (برطبق مصوبه) در زمان معامله و ظَهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری؛
  10. تأمین مابقی مبلغ اعتبار (به میزان اصل و فرع) توسط مشتری، در سررسید پرداخت وجه به کارگزار.
توضیحات
  - آن مقدار از وجه اعتبار اسنادی که در زمان معامله اسناد توسط کارگزاربه فروشنده پرداخت می شود، تسهیلات اعطایی شمرده می شود.
  - حداکثر میزان این نوع تسهیلات به اندازه مجاز اعطای تسهیلات فردی است.
  - اعطای تسهیلات بیش از اندازه مجاز فردی، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

واردات خدمات و کالا-خدمات، از راه گشایش اعتبار اسنادی

  - اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی.
  - نوع خدمات: خدمات مشاوره کارشناسان خارجی،‌ انجام آموزش (اعم از داخل کشور و خارج از کشور)، خدمات کارشناسی نصب و راه اندازی دستگاه هایی که به خارج ارسال می شود، خدمات ایزو برای استفاده از شبکه رایانه ای (مانند اینترنت و اجاره دستگاه ها)، اسناد طراحی و مهندسی و جز آن (کمتر از 900,000 دلار) برای گزارش واردات خدمات یا کالا-خدمات بیش از مبلغ مذکور باشد، اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

مراحل انجام کار 

  1. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذی ربط، و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا؛
  تبصره: چنانچه صرفا ورود خدمات منظور باشد، مراجعه مشتری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و دریافت اوراق ثبت خدمت، سپس مراجعه به بانک ملت برای دریافت شماره هشت رقمی ثبت سفارش؛
  2. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش یا اوراق ثبت خدمت (برحسب مورد)، پروفرما، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور") به یکی از شعب بانک ملت؛
  3. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش پرداخت مورد نیاز؛
  تبصره: میزان پیش دریافت برای واردات هرگونه کالا و خدمات توسط وزارت خانه ها ونهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند 100 درصد مبلغ اعتبار در روز گشایش است.
  4. تامین هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی، توسط مشتری؛
  5. افتتاح اعتبار اسنادی، با درج شرط ارائه 10 درصد ضمانت نامه حسن انجام کار (از راه ارسال پیام سوئیفتی)؛
  تبصره: درج شرط کسر مالیات و دیگر کسورات قانونی (مطابق نظر"وزارت امور اقتصادی و دارائی") از مبلغ خدمات در ضمن شرایط اعتبار اسنادی ضروری است، مگر آنکه وزرات مذکور کسر مالیات را ضروری نداند.
  6. ارائه صورت حساب انجام کار و اخذ تاییدیه خریدار؛
  7. تامین مابه التفاوت مبلغ پیش دریافت اولیه تا وجه مورد نیاز توسط مشتری، و پرداخت وجه به ذی نفع.

واردات کالا و کالا-خدمات، از راه ثبت سفارش برات

این گونه واردات هنگامی انجام می شود که اعتماد کامل میان طرفین قرارداد وجود دارد.
در وصولی اسنادی، بانک به عنوان امین و واسطه میان خریدار و فروشنده قرار می گیرد. به دستور فروشنده اسناد مربوط به حمل کالا یا انجام خدمات را در مقابل دریافت مبلغ بدهی یا قبول برات به خریدار تحویل می دهد.
  -اشخاص مشمول: همه اشخاص حقیقی و حقوقی
  -واردات مجاز: همه کالاهای مجاز (مطابق مقررات واردات و صادرات).

مراحل انجام کار

  1. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذیربط و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا یا کالا-خدمات؛
  2. مراجعه مشتری به"وزرات صنعت، معدن و تجارت" و اخذ مجوز ورود کالا؛
  3. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، پروفرما، بیمه نامه، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور") به یکی ازشعب بانک ملت؛
  4. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری، و تعیین میزان پیش دریافت درصورت لزوم؛
  5. ابلاغ شماره برات به مشتری؛
  6. دریافت اسناد حمل پیوست برات، از طریق بانک کارگزار؛
  7.درمورد بروات دیداری، تامین وجه توسط مشتری، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری، و پرداخت وجه بر حسب مورد (ویژه برات های دیداری)؛
  8. درمورد بروات مدت دار، پذیرش نویسی توسط مشتری، تضمین پرداخت توسط بانک ملت (در صورت درخواست)، ظهر نویسی و تحویل اسناد حمل به مشتری برای ترخیص کالا (ویژه برات های مدت دار).

حواله ارزی محل ثبت سفارش

واردات کالا از راه"حواله ارزی از محل ثبت سفارش"، یکی از روش های پرداخت است. که در این روش ممکن است خریدار پس از دریافت کالا و حصول اطمینان از اینکه کالا مطابق شرایط مورد نیاز اوست، در زمان معین وجه کالا را بپردازد (Open Account) و یا پیش از ارسال کالا و صدور اسناد به فروشنده پرداخت کند (Full Advance Payment).
  - اشخاص مشمول:  همه اشخاص حقیقی و حقوقی.
  - کالاهای مجاز: همه کالاهای مجاز (مطابق مقررات واردات و صادرات).

مراحل انجام کار

  1. مراجعه مشتری به وزارت خانه ذی ربط، و ارائه پروفرما، و دریافت مجوز ورود کالا؛
  2. مراجعه مشتری به"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، و اخذ مجوز ورود کالا؛
  3. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمی ثبت سفارش دریافت شده از"وزارت صنعت، معدن و تجارت"، پروفرما، بیمه نامه، و درصورت نیاز مجوز"سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور") به یکی از شعب بانک ملت؛
  تبصره: انجام تشریفات مناقصه یا ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلار ضروری است.
  4. بررسی اهلیت اعتباری مشتری، و صدور مصوبه اعتباری؛
  5. اخذ مجوز ارسال حواله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص حواله هایی که مبلغ آنها بیش از اندازه مجاز (تعیین شده در مقررات) باشد؛
  6. تامین هزینه های صدور حواله، توسط مشتری؛
  7. ارسال حواله ارزی؛
  8. حمل کالا و دریافت اسناد حمل؛
  9. ظَهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری، برای ترخیص کالا.